การพัฒนาชุดฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชน สุมิตรา นวลมีศรี (Sumitra Nuanmeesri) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้นวัตกรรม Google Apps. for Education สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์, จิรวิญญ์ ดีเจริญชิตพงศ์ และ ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม (Phetcharawalai Thirawanutpong, Jirawin Deecharoenchitpong and Punpaphatpron Bunprom) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลพืชสมุนไพร กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมชาย อารยพิทยา (Somchai Arayapitaya) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
การจำแนกความหมายภาพด้วยการสกัดฟีเจอร์จากโครงสร้างสเกตรีตรอน บนพื้นฐานแนวคิดกราฟลำดับชั้น นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ (Nutchanun Chinpanthana) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
แอพพลิเคชันคำสั่งเสียงเพื่อเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษ บุรัสกร อยู่สุข, คงเทพ บุญมี, วรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ และ นิติ วิทยาวิโรจน์ (Burasakorn Yoosooka, Khongthep Boonmee, Waraphan Sarasureeporn and Niti Witthayawiroj) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยของสำนักวิจัยและ ส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญา เพียรอุตส่าห์ (Prinya Painusa) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
การประยุกต์ใช้บล็อกเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเว็บ ชเนตตี พิมพ์สวรรค์ (Chanettee Pimsawan) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลการลาและการลงเวลาปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2558
การสำรวจงานวิจัยด้านชีวสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ ณลักขณา คิดเหมาะ, พยุง มีสัจ และ สุนันทา สดสี (Nalakkhana Khitmoh, Payung Meesad and Sunantha Sodsee) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2558
การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2558
การพัฒนาระบบต้นแบบการจัดการข้อมูลห้องพักบริษัท ท่าเขาเบย์วิวบังกะโลแอนด์เลสเตอร์รอง จำกัด ณัฐพล ธนเชวงสกุล, ปัฐวี จันทร์สว่าง และ ธรรศพงศ์ เศรษฐกิตติเมธี (Nattaphol Thanachawengsakul, Pattavee Jansavang and Thatsapong Settakimetee) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2558
ระบบฐานข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมชาย อารยพิทยา, สมวงค์ ทิพย์ประจักษ์, ศรินรา ภีระคำ, รัตติกาล ณวิชัย และ ลออศิริ พรหมศร (Somchai Arayapitaya, Somwong Thipprajak, Sarinra Peerakum, Rattikarn Nawichai and La-orsiri Promsorn) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2558
การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์: กรณีศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นราธิป บาลลา, ประชา อุดมญาติ และศิริพล แสนบุญส่ง (Narathip Banla, Pracha Udomyad and Siripon Saenboonsong) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2558
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บเอกสารการเงินในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2558
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาผึ้ง จังหวัดราชบุรี ณัฐพล ธนเชวงสกุล, ธีระวัฒน์ ย่งกรับ, ศศิธร สุระชาติ (Nattaphol Thanachawengsakul, Theerawat Yongkrab and Sasithon Surachat) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการห้องและอาคารเรียน อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
ระบบสนับสนุนการควบคุมน้ำหนักโดยใช้การช่วยเลือกอาหารผ่านเว็บไซต์ และการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์, ดวงกมล โพธิ์นาค (Rattana Leerungnavarat and Duangkamol Phonak) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
สื่อโมชันกราฟิกให้ความรู้ในกลุ่มสตรีเพื่อป้องกันภัยร้ายจากโรคมะเร็งปากมดลูก ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ (Salyapong Wichaidit) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประตูชัย กฤตพัฒน์ ลูกฟัก, ภาณุพงษ์ ซุคคาน, และสุวิทย์ ไวยกุล (Krittapat Lookfak, Panupong Sukkhan and Suwit Waiyakun) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษา สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
ระบบการจองรถในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง สารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) ปัณฑ์ชนิต กลีบมาลัย, สุริยกุล พิกุลศรี และสุวนิตย์ รุ่งราตรี (Panchanid Kleepmalai, Suriyakun Pikunsri and Suwanit Rongratree) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าในสถาบันอุดมศึกษา อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
ระบบสารสนเทศการจัดเก็บเอกสารในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) นวรัตน์ เกิดวิธี จิราพร ดวงสุฤทธิ์ และศิริพล แสนบุญส่ง (Nawarat kedwitee Jiraporn Duangsurit and Siripon Saenboonsong) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
การพัฒนาโปรแกรมการบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ : กรณีศึกษา สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง หลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ตันติกร จันทรวิบูลย์,จุฑามาศ เมืองวงศ์, และบริบูรณ์ ชอบทำดี (Tantikorn Jantaraviboon , Jootarmars Muengwong , and Boriboon Chobthumdee) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
ระบบสารสนเทศการจัดเก็บแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
การเพิ่มประสิทธิภาพของการค้นคืนข้อมูลโดยอาศัยการขยายคำสอบถามแบบจัดกลุ่ม รัฐสิทธิ์ สุขะหุต, คมสันต์ น้อยเทพ (Rattasit Sukhahuta, Khomsan Noithep) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
การพัฒนาแอปพลิเคชันตลาดกลางขายสินค้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ณรงค์ฤทธิ์ รินทราช, ชเนตตี พิมพ์สวรรค์ (Narongrit Rintarach, Chanettee Pimsawan) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
การพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้งาน Docker เบื้องต้น ณัฐพล ธนเชวงสกุล, ปราณีต กลั่นบุญ, สรายุต พูลผล (Nattaphol Thanachawengsakul, Praneed Klanboon and Sarayut Phunphon) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
การทบทวนการเข้ารหัสเพื่อระบุตัวตนด้วยอาร์เอฟไอดีสำหรับอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง สันติพงค์ แสงฮวด, พยุง มีสัตย์ และ สุนันทา สดสี (Santipong Sanghoud, Phayung Meesad and Sunantha Sodsee) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านอาหารในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา ร้านอาหารไทยฮาลาล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างร้านอาหารกับลูกค้าในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา ร้านอาหารไทยฮาลาล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารเพื่อการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ : กรณีศึกษา สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
การพัฒนาระบบฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น สมชาย อารยพิทยา, ปรีชา รัตนัง และสนิท สิทธิ (Somchai Arayapitaya, Precha Ratanung and Snit Sitti) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
การพัฒนาหนังสือ 3 มิติ ความเป็นจริงเสริม เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ศิริพร มิขำ, ธัญญาภรณ์ บุญยัง, มหาชาติ อินทโชติ, แก้วทิพย์ วัฒนะโชติ และ ธีรภัค การะเกตุ (Siriporn Mikum, Thanyaporn Boonyoung, Mahachart Inthachot, Kaewthip, Wattanachot and Teerapak karaked) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
การออกแบบตัวต้นแบบระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง ณัฐพล ธนเชวงสกุล, ธีระพงษ์ ฤทธิ์มาก, ปรีชา โคตะพัฒน์ (Nattaphol Thanachawengsakul, Terapong Redmak and Preecha Khotaphat) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
การพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีวิดีโอสตรีมมิ่งมีเดีย พนิดา พุฒเขียว พิมพ์พิมล นนท์เสนา และ ชเนตตี พิมพ์สวรรค์ (Panida Putkiaw, Pimpimon Nonsena and Chanettee Pimsawan) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
แบบจำลองการใช้ Google แอพพลิเคชั่นสำหรับสำนักงาน : กรณีศึกษา สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
ระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษา สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
ระบบสารสนเทศการจัดการเอกสารการประชุมกรรมการคณะ : กรณีศึกษา สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
การพัฒนาโปสเตอร์อินโฟกราฟิกอัจฉริยะผ่านสื่อความเป็นจริงเสริม เรื่อง มาตราตัวสะกด มหาชาติ อินทโชติ, กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี, กมลพรรณ ชุ่มอิ่ม, จารุวรรณ เหล็กไหล, นภสร นวลสี (Mahachart Inthachot, Kalyanee Charoenchang Nuchmee, Kamolpan Chum-Im, Juraiwan Leklai, Napasorn Nualsri) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
แบบจำลองระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสอนสำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์, สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ (Suphirun Jantarak and Surasit Uypatchawong) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
การพัฒนาแบบจำลองระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไชต์ในสถาบันอุดมศึกษา อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ Google Classroom ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วรชนันท์ ชูทอง และ เอกวิทย์ สิทธิวะ (Warachanan Choothong and Ekkawit Sittiwa) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
ระบบประเมินการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลเชิงพื้นที่ ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital ณัฐพงศ์ แก้วคำ, ธนพงศ์ นิตยะประภา และอรสา เตติวัฒน์ (Natthapong Keawkam, Thanapong Nitayaprapar and Orasa Tetiwat) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุปราช จักรพงษ์ สุยอย, ภาณุพงษ์ สิทธิจันทร์ และ ชเนตตี พิมพ์สวรรค์ (Jhakapong Suyoy, Panupong Sittijun and Chanettee Pimsawan) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารห่วงโซ่อุปทานเพื่อจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับร้านอาหารจานด่วน สุดา เธียรมนตรี, ฉันท์สินี แซ่เตียว และ รจนา ชุมทอง (Suda Thianmontri, Chansinee Seitiew and Rodjana Chumthong) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการเลือกใช้สถิติในงานวิจัย สุดา เธียรมนตรี, อรยา ปรีชาพานิช, ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ และสุจิตรา ทองท่า ( Suda Thianmontri, Oraya Preechapanich, Preedaporn Kanjanasomranwong and Suchittra Thongtha) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
การประเมินแบบจำลองฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสินทรัพย์ในสถาบันอุดมศึกษา อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนสมาร์ทโฟน เรื่อง สัตว์มีกระดูกสันหลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ สุเมธ ปัจฉิมสุภาคม, จิรายุทธ รุ่งแสง และ สุวนิตย์ รุ่งราตรี (Sumate Patchimsipakom, Jirayut Rungsaeng and Suwanit Rungratri) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
รูปแบบการใช้แอปพลิเคชั่นของ Google ด้วยเทคโนโลยี QR-Code เพื่อบริหารจัดการครุภัณฑ์ อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2: กรณีศึกษาโรงเรียนประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรียา ศิลาบุตร, วรุณ สุชฎา และ ศิริพล แสนบุญส่ง (Sariya Silabut, Warun Suchada and Siripon Saenboonsong) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
การพัฒนาระบบจำหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยเว็บแอปพลิเคชันแบบเรซสปอนต์ซีฟ กรณีศึกษา ร้านขายเสื้อผ้า รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์ และ เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม (Rattana Leerungnavarat and Peanthip Srisutam) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโซ่อุปทานเพื่อการผลิตบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษา อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
แบบจำลองโซ่คุณค่าในสถาบันอุดมศึกษา อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จุมพล ศรีอุดมสุวรรณ, สมชาย อารยพิทยา และ สนิท สิทธิ (Jumpon Sriudomsuwa, Somchai Arayapitayai and Snit Sitti) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
การพัฒนาแบบจำลองโลจิสติกส์เพื่อจัดการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัย อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
การพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการบริหารห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมผลิตสินค้าฮาลาลของไทย อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรกัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สุภักตร์ ปัญญา, สมชาย อารยพิทยา และ สนิท สิทธิ (Supak Punya, Somchai Arayapitaya and Snit Sitti) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
การสำรวจระดับความลึกน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนการขุดเจาะน้ำบาดาลของเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา กิตติธัช วิชัยรัตน์, อำนาจ แสงกุดเลาะ และ ชเนตตี พิมพ์สวรรค์ (Kittithuch Wichairat, Amnat Sangkudloa and Chanettee Pimsawan) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
ระบบสารสนเทศการจัดการวัสดุสิ้นเปลือง : กรณีศึกษา สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
การพัฒนาระบบบันทึกชื่อเข้าชั้นเรียนด้วยคิวอาร์โค้ด รณกร แสงสุวรรณ, เพ็ญณี หวังเมธีกุล และ สุนิดา รัตโนทยานนท์ (Ronnakon Sangsuwan, Pennee Wangmaeteekul and Sunida Ratanothayanon) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกับแนวคิดการจัดการห่วงโซ่อุปทานในการจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ กรณีศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ สำหรับการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศักดิ์ชัย จันทะแสง (Sakchai Jantasang) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
แบบจำลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
ระบบโซ่อุปทานแบบดิจิทัลเพื่อการจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563
เเบบจำลองโซ่อุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาเเห่งชาติ อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563