วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
สื่อโมชันกราฟิกเสริมความรู้ เรื่อง การป้องกันโรคอาร์เอสวี
ชื่อผู้แต่ง สุชารัตน์ จันทาพูนธยาน์ และ ณัฐพงษ์ บุญมี (Sucharat Chantapoonthaya and Nuttapong Bunmee)
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (Multimedia technology, Nakhon Phatom Rajabhat University)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาสื่อโมชันกราฟฟิกเสริมความรู้ เรื่อง การป้องการโรคอาร์เอสวี 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับชมสื่อการป้องการโรคอาร์เอสวี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จำนวน 113 คน ที่ได้จากการกำหนดตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) สื่อโมชันกราฟิก 2) แบบประเมินคุณภาพของสื่อโมชันกราฟิกฯ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อโมชันกราฟิกฯ สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สื่อโมชันกราฟฟิกเสริมความรู้ เรื่อง การป้องการโรคอาร์เอสวี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จำนวน 113 คน มีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24
คำสำคัญ ไวรัสอาร์เอสวี, โมชันกราฟิก, ป้องกัน
ปี พ.ศ. 2564
ปีที่ (Vol.) 7
ฉบับที่ (No.) 2
เดือนที่พิมพ์ กรกฎาคม - ธันวาคม
เลขที่หน้า (Page) 1-11
ISSN ISSN 2672-9008 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2021.6
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R64008.pdf
  
เอกสารอ้างอิง 
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2563). พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 292.สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2563, จากhttps://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=16295&deptcode=brc. กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์.
  จิติมา เสือทอง และคณะ. (2563). การพัฒนาสื่อกราฟิกเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝก. วารสารดีไซน์เอคโค่. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563. หน้า 22-34.
  ณัฐภณ สุเมธอธิคม และคณะ. (2563). การผลิตสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2020.หน้า129-141.
  ทักษิณา สุขพันธ์ และทรงศรี สรณสถาพร. (2560). การศึกษาแนวทางการออกแบบโมชันกราฟิกที่ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560. หน้า 261-268.
  นฤเบศร จันทา และ เด่นชัย พันธุ์เกตุ. (2560). การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง ภัยจากสื่อโซเชียล. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. หน้า 1288-1296.
  บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น.พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
  วรากรณ์ สามโกเศศ. (2553). ข้อเสนอแนะทางเลือกระบบการศึกษาทีเหมาะสมกับสุขภาวะคนไทย.
  สมเกียรติ ตั้งนโม. (2536). ทฤษฎีสี: A complete guide for Artists by Ralph Fabri. กรุงเทพมหานคร :โอเดียนสโตร์.
  สุรเดช ศรีอังกูร. (2555). หลัก 3P กับการผลิตสื่อ. สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2563. จาก https://www.slideshare.net/KUMPA/3-p13703523.
  GE Healthcare. (2016). Communication with Animate Infographics. Retrieved from http://www.understanding infographics-analysis-animated-infographics/.
 
 
 
 
 
กลับสู่ หน้าจอหลัก
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th