วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การประยุกต์ Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชื่อผู้แต่ง อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut)
หน่วยงาน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (Dean office Faculty of home Economic Technology Rajamangala university of Technology Krungthep)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
บทคัดย่อ การประยุกต์ใช้ Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นการนำเทคโนโลยีแอปพลิเคชันในกลุ่ม Google drive ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของ Google เข้าสู่กระบวนการทำงาน เทคโนโลยีนี้คล้ายกับ Microsoft Excel ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โปรแกรมสามารถกรอก และคำนวณข้อมูลในเซลล์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงในคอมพิวเตอร์ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และประเมินความพอใจของการนำ Google sheet มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเอกสารสำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การวิจัยครั้งนี้มี 12 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน และกลุ่มผู้ใช้ ประกอบด้วย คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป 1 คน และบุคลากรในสังกัด 5 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงซึ่งแต่ละคนมีประสบการณ์มากกว่า 8 ปี วิธีการนี้แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาปัญหา และความเป็นไปได้ 2) ออกแบบ และสร้างแอปพลิเคชัน 3) นำเสนอแอปพลิเคชัน 4) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 5 ) เสนอแบบประเมิน 6) วิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบมีความเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.56 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.93 เสนอแนะว่า Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ การประยุกต์ใช้ Google sheet, การจัดการเอกสาร, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2564
ปีที่ (Vol.) 7
ฉบับที่ (No.) 2
เดือนที่พิมพ์ กรกฎาคม - ธันวาคม
เลขที่หน้า (Page) 12-23
ISSN ISSN 2672-9008 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2021.7
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R64009.pdf
  
เอกสารอ้างอิง 
  ประคอง กรรณสูต. (2528). สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข). กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือ ดร. ศรีสง่า. 340 หน้า.
  พรเพ็ญ จันทราม เพ็ญพักตร แกล้วทนงค์, ภัทราภรณ์ เพ็ชรจำรัส. (2561). การประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลศรีวิชัย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2.
  ภาคภูมิ มาตรทอง. (2560). การประยุกต์ใช้ Google Sheet ในการเก็บสถิติการปฏิบัติงาน ประจำวัน. สืบค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2564 จากhttp://www.lib.buu.ac.th/KM/wp- content/uploads/2017/08/Pulinet_ Parkpoomnew.pdf.
  วีณา เนตรสว่าง,สุรัตนา สังข์หนุน. (2555). การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสาร สำหรับหน่วยงานการศึกษา. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 11 ฉบับที่ 12.
  อรรถพล จันทร์สมุด. (2559). ระบบสารสนเทศการจัดเก็บเอกการในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษาสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพวารสาร. วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2.
  อรรถพล จันทร์สมุด,นรินทร บุญพราหมณ์. (2552). ระบบสารสนเทศการผลิตอ้อยในพื้นที่จังหวัด บุรีรัมย์. การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาวิทยาศาตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตรและพัฒนานาชนบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
  I.N.Burtylev , K.V. Mokhun, Y.V. Bodnya, D.N. Yukhnevich. (2013). Development of Electronic Document Management System : Advantage and Efficiency. Accessed onFebruary 26 2014 Retrieved from http://article.sapub.org/ pdf/10.5923.s.scit.201301.01.pdf.
 
 
 
 
 
 
 
 
กลับสู่ หน้าจอหลัก
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th