วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
Google Forms เพื่อการจองห้อง กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชื่อผู้แต่ง อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut)
หน่วยงาน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (Dean office Faculty of home Economic Technology Rajamangala university of Technology Krungthep)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
บทคัดย่อ Google Forms เพื่อการจองห้องสำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นการนำเทคโนโลยีแอปพลิเคชันกลุ่ม Google Forms ใหม่เข้าสู่กระบวนการทำงาน ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โปรแกรมสามารถกรอกข้อมูลในเซลล์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงในคอมพิวเตอร์ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และประเมินความพอใจของการนำ Google Forms เพื่อการจองห้อง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มผู้ใช้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 คน ผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 1 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงซึ่งแต่ละคนมีประสบการณ์มากกว่า 8 ปี เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป งานสารบรรณ จำนวน 3 คน บุคลากรในสังกัด จำนวน 4 คน รวมกลุ่มผู้ใช้งาน 10 คน วิธีการดำเนินการนี้แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาปัญหา และความเป็นไปได้ 2) ออกแบบ และสร้างแอปพลิเคชัน 3) นำเสนอแอปพลิเคชัน 4) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 5 ) เสนอแบบประเมิน 6) วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรทุกคนพอใจกับโปรแกรมเพราะกระบวนการของโปรแกรมมีความพึงพอใจของผู้ใช้ได้รับการตรวจสอบในระดับ "มาก"
คำสำคัญ Google Forms, การจองห้อง, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2564
ปีที่ (Vol.) 7
ฉบับที่ (No.) 2
เดือนที่พิมพ์ กรกฎาคม - ธันวาคม
เลขที่หน้า (Page) 24-34
ISSN ISSN 2672-9008 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2021.8
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R64010.pdf
  
เอกสารอ้างอิง 
  กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4. (2557). การประยุกต์ใช้แบบฟอร์มออนไลน์ ของกูเกิ้ลไดรฟ.ค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2564 ค้นจาก http://www.reo2.moe.go.th/ web/images/download/2557-reo4-km- formgoogledrive.pdf.
  จิตตานันท์ ติกุล,อนุรักษ์ เผยกลาง. (2559). ประสิทธิภาพของการแจ้งเวียนเอกสารโดยการ ประยุกต์ใช้ Google Forms.วารสารวิชาการ ปขมท. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2.
  นพดล วรรารุณ. (2563). ผลการใช้สื่อออนไลน์ (google form) ผ่านสมาร์ทโฟน ( smart phone) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในรายวิชาฟิสิกส์ ๒ รหัสว๓๑๒๐๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ภาคเรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม. สืบค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2564 จาก http://wppschool.ac.th/main/2021/03/18/% e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8 %a3%e0%b9%88%e0%b8%9c%e0%b8%a5 %e0%b8%87%e0 %b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8 %b1%e0%b8%a2-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2/.
  ประคอง กรรณสูต. (2528). สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข). กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือ ดร. ศรีสง่า. 340 หน้า.
  เอเชีย โอยามะ, พงษ์พันธ์ นาคสว่างพร. (2560). การสร้างใบสมัครงานออนไลน์โดยใช้ แอปพลิเคชั่น Google Forms. รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาควิชาการโรงแรม คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.
  Mondal, H. Ghosal, T. Mondal, S. Mondal, S. 2019. Using Google Forms for Medical Survey: A Technical Not. Accessed on February 26 2021 Retrieved from https://www. researchgate net/publication/338260253.
  Vasantha Raju N, Harinarayana N.S.2016. Online survey tools: A case study of Google Forms .Accessed on February 26 2021 Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/326831738_Online_survey_tool A_case_study_of_Google_Forms. researchgate net/publication /338260253.
 
 
 
 
 
 
 
 
กลับสู่ หน้าจอหลัก
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th