วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การพัฒนาระบบขายหนังสือออนไลน์และบุ๊คแชทแบบเรียลไทม์
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญณี หวังเมธีกุล สิริพัชร์ พัฒไพบูลย์ และ ญาณิศา วงศ์พายัพไพบูลย์ (Pennee Wangmaeteekul, Siripat Patpaiboon, and Yanisa Wongpayubpaiboon)
หน่วยงาน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (Division of Computational Science, Computer Science, Faculty of Science, Prince of Songkla University HatYai)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
บทคัดย่อ ปัญหาการซื้อขายสินค้าออนไลน์ควรมุ่งบริการที่ดี แก้ปัญหาอย่างทันท่วงที การส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดใจลูกค้าให้อยู่กับระบบในระยะยาว การพัฒนาระบบขายหนังสือออนไลน์และบุ๊คแชทแบบเรียลไทม์ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเว็บไซต์ต้นแบบในการซื้อขายหนังสือ ซึ่งผนวกระบบชุมชนเพื่อเป็นสถานที่พบปะพูดคุยกันระหว่างสมาชิกกับสมาชิก และระบบแชทเพื่อเป็นช่องทางให้บริการและแก้ปัญหาระหว่างร้านและลูกค้าอย่างทันท่วงที ระบบถูกพัฒนาโดย Vue.JS และ Firebase ซึ่งใช้ Firebase Cloud Firestore ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ Document ระบบขายหนังสือออนไลน์และบุ๊คแชทแบบเรียลไทม์ รองรับกลุ่มผู้ใช้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าทั่วไป สามารถสมัครสมาชิก ค้นหาและเลือกดูหนังสือตามหมวดหมู่ อ่านกระทู้และคอมเมนต์ต่างๆของผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก กลุ่มลูกค้าที่เป็นสมาชิก สามารถเข้าสู่ระบบ ค้นหาและเลือกดูหนังสือตามหมวดหมู่ เลือกหนังสือลงในตะกร้า ซื้อหนังสือ ชำระเงิน ตรวจสอบสถานะสินค้า พูดคุยกับทางร้านค้าในรูปแบบของแชท สร้างหรืออ่านกระทู้และคอมเมนต์ และกลุ่มเจ้าของร้าน สามารถจัดการหนังสือโดยเพิ่ม ลบ และแก้ไขหนังสือ จัดการการขาย ตรวจสอบสถานะสินค้า จัดการสมาชิก และพูดคุยกับลูกค้าในรูปแบบของแชท ระบบได้รับการประเมินความพึงพอใจในการทำงานจำแนกตามกลุ่มผู้ใช้ค่าความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (x ? = 4.63 S.D.= 0.46)
คำสำคัญ เว็บแอปพลิเคชัน, ระบบชุมชน, บล็อก, แชท, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2564
ปีที่ (Vol.) 7
ฉบับที่ (No.) 2
เดือนที่พิมพ์ กรกฎาคม - ธันวาคม
เลขที่หน้า (Page) 51-78
ISSN ISSN 2672-9008 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2021.10
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R64012.pdf
  
เอกสารอ้างอิง 
  ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์. (2563). หน้าแรก SE-ED. สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2563, จาก: https://www.se-ed.com/
  ดำรงศักดิ์ แก้วเพ็ง. (2556). แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชน. สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2564, จาก: http://www.epub.rbru.ac.th/pdf-uploads/thesis-158-file04-2016-10-19-12-45-00.pdf
  นายอินทร์. (2564). หน้าแรก Naiin. สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2564, จาก: https://www.naiin.com/
  พันทิป (2563). หน้าแรก Pantip. สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2563, จาก: https://pantip.com/
  Girdhari Singh, Shalini Puri. (2014). Software Engineering. Genius Publication.
  Seth Godin. (2009). Tribes : We need you to lead us. Little, Brown Book Group.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลับสู่ หน้าจอหลัก
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th