วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» Article List
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การพัฒนาแบบจำลองระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไชต์ในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut)
หน่วยงาน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (Dean office Faculty of home Economic Technology Rajamangala university of Technology Krungthep)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบจำลองระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไชต์ในสถาบันอุดมศึกษา2) เพื่อประเมินแบบจำลองระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไชต์ในสถาบันอุดมศึกษา ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 ท่าน ด้านเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 5 ท่าน รวมผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจำนวน 10 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประเมินความเหมาะสมของแบบจำลองระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไชต์ในสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบหลัก ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ วงจรของเนื้อหา และการใช้เว็บไชต์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองประเมินใช้วิธี Black Box Testing ผลการประเมินของแบบจำลองระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไชต์ในสถาบันอุดมศึกษาภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.09 สรุปว่า สามารถ นำแบบจำลองระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไชต์ในสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนการดำเนินงานได้
คำสำคัญ การพัฒนาแบบจำลอง, การจัดการเนื้อหาของเว็บไชต์ในสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2561
ปีที่ (Vol.) 4
ฉบับที่ (No.) 1
เดือนที่พิมพ์ มกราคม-มิถุนายน
เลขที่หน้า (Page) 38-47
ISSN 2672-9008 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2018.4
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R61004.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th