วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» Article List
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
ระบบประเมินการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลเชิงพื้นที่ ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital
ชื่อผู้แต่ง ณัฐพงศ์ แก้วคำ, ธนพงศ์ นิตยะประภา และอรสา เตติวัฒน์ (Natthapong Keawkam, Thanapong Nitayaprapar and Orasa Tetiwat)
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Department of Computer Science and Information Technology, Faculty of Science, Naresuan University, Major of Information Technology, Faculty of Science and Technology, Pibulsongkram Rajabhat University, Major of Computer Science and Information Technology, Faculty of Science and Technology, NakhonSawan Rajabhat University)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบประเมินการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลเชิงพื้นที่ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital โดยการศึกษาเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นทำการสัมภาษณ์โดยสอบถามข้อมูลความต้องการของระบบจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 3 แล้วนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ออกแบบระบบโดยหลักการเชิงวัตถุด้วย UML จากนั้นทำการออกแบบ User Interface แล้วนำผลจากที่ได้ไปพัฒนาระบบในรูปแบบเว็บ Responsive โดยใช้โปรแกรม Atom Text Editor ภาษา HTML5, PHP และ CSS JavaScript และใช้ QGIS ในการทำแผนที่ จากนั้นนำไปทดลองใช้ และทำการประเมินระบบกับผู้ใช้จำนวน 30 คน ผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 ซึ่งแสดงว่าระบบนี้สามารถช่วยในการประมวลผลการประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน รวมทั้งช่วยในการจัดการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินระดับโรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่
คำสำคัญ ระบบประเมินการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลเชิงพื้นที่ ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital
ปี พ.ศ. 2561
ปีที่ (Vol.) 4
ฉบับที่ (No.) 1
เดือนที่พิมพ์ มกราคม-มิถุนายน
เลขที่หน้า (Page) 61-74
ISSN 2672-9008 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2018.6
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R61006.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th