วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» Article List
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุปราช
ชื่อผู้แต่ง จักรพงษ์ สุยอย, ภาณุพงษ์ สิทธิจันทร์ และ ชเนตตี พิมพ์สวรรค์ (Jhakapong Suyoy, Panupong Sittijun and Chanettee Pimsawan)
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Information Technology, Rajabhat Mahasarakam)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช และ 2) ประเมินคุณภาพของระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 คน และ บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช จำนวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช และ 2) แบบประเมินคุณภาพของระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1. ระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช มีส่วนประกอบในการใช้งานด้วยกัน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ส่วนของผู้ดูแลระบบ และ 2) ส่วนของผู้ใช้งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้งานได้จริง เป็นการเพิ่มคุณภาพในการให้บริการ ช่วยให้การจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. คุณภาพของระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19
คำสำคัญ ระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ปี พ.ศ. 2561
ปีที่ (Vol.) 4
ฉบับที่ (No.) 1
เดือนที่พิมพ์ มกราคม-มิถุนายน
เลขที่หน้า (Page) 75-86
ISSN 2672-9008 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2018.7
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R61007.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th