วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» Article List
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับร้านอาหารจานด่วน
ชื่อผู้แต่ง สุดา เธียรมนตรี, ฉันท์สินี แซ่เตียว และ รจนา ชุมทอง (Suda Thianmontri, Chansinee Seitiew and Rodjana Chumthong)
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung Campus)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับร้านอาหารจานด่วน ซึ่งจัดการรับรายการสั่งอาหาร คำนวณค่าอาหาร รับชำระเงิน และตัดสต็อกวัตถุดิบตามสูตรอาหารที่ใช้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบปริมาณการขาย จำนวนเงินที่ได้รับ และเปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างจำนวนวัตถุดิบที่คงเหลืออยู่วัตถุดิบที่คงเหลืออยู่จริงได้ เครื่องมือในการวิจัยนี้ ได้แก่ 1) ชุดพัฒนา Android Studio 2) ฐานข้อมูล SQLite และ 3) แบบสอบถาม ทฤษฎีที่ใช้คือ first in first out inventory method ผู้วิจัยได้ทดสอบระบบด้วยวิธีการ black box testing พบว่าระบบสามารถทำงานได้ตามถูกต้องครอบคลุมทุกกรณีที่ใช้ในการทดสอบ และผลการประเมินจากการทดลองใช้งานและตอบแบบสอบถาม พบว่าประสิทธิภาพการใช้งานของระบบอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยคือ โมบายแอปพลิเคชันสำหรับร้านอาหารจานด่วนมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี
คำสำคัญ โมบายแอปพลิเคชัน, การตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบ, ร้านอาหารจานด่วน
ปี พ.ศ. 2561
ปีที่ (Vol.) 4
ฉบับที่ (No.) 2
เดือนที่พิมพ์ กรกฏาคม-ธันวาคม
เลขที่หน้า (Page) 11-21
ISSN 2672-9008 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2018.9
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R61010.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th