วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การพัฒนาระบบจำหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยเว็บแอปพลิเคชันแบบเรซสปอนต์ซีฟ กรณีศึกษา ร้านขายเสื้อผ้า
ชื่อผู้แต่ง รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์ และ เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม (Rattana Leerungnavarat and Peanthip Srisutam)
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Information and Communication Technology Major, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวคิด และวิธีการพัฒนาระบบจำหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยเว็บแอปพลิเคชันแบบเรซสปอนต์ซีฟ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบจำหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยเว็บแอปพลิเคชันแบบเรซสปอนต์ซีฟ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจำหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยเว็บแอปพลิเคชันแบบเรซสปอนต์ซีฟ โดยใช้ร้านขายเสื้อผ้า เป็นกรณีศึกษา ระบบนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้า และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ซึ่งระบบที่พัฒนามีลักษณะเป็นเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรม และใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ 3 คน ผลการประเมินคุณภาพระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.28 S.D. = 0.62) และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 30 คน ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.14 S.D. = 0.75)
คำสำคัญ ระบบจำหน่ายสินค้า, เรซสปอนต์ซีฟ, ร้านขายเสื้อผ้า
ปี พ.ศ. 2562
ปีที่ (Vol.) 5
ฉบับที่ (No.) 1
เดือนที่พิมพ์ มกราคม-มิถุนายน
เลขที่หน้า (Page) 1-14
ISSN 2672-9008 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2019.1
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R62001.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th