วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
แบบจำลองโซ่คุณค่าในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut)
หน่วยงาน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (Dean office Faculty of home Economic Technology Rajamangala university of Technology Krungthep)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
บทคัดย่อ แบบจำลองโซ่มูลค่าในสถาบันอุดมศึกษาวัตถุประสงค์ของบทความเพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มผลผลิตในสถาบันอุดมศึกษาและบริการโซ่มูลค่าในสถาบันอุดมศึกษาแบบจำลองโซ่มูลค่ามีกิจกรรม ประกอบด้วย 1) การบริการพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โลจิสติกส์ขาเข้าขององค์กร การดำเนินงาน โลจิสติกส์ขาออกขององค์กร การตลาดและการขาย การให้บริการ 2) การบริการสนับสนุน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเทคโนโลยี การจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าแบบจำลองโซ่คุณค่าจะเพิ่มคุณค่าให้สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสังคม กิจกรรมทั้งหมดจะถูกออกแบบประยุกต์การทำงานได้จริง
คำสำคัญ โซ่มูลค่าในสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2562
ปีที่ (Vol.) 5
ฉบับที่ (No.) 1
เดือนที่พิมพ์ มกราคม-มิถุนายน
เลขที่หน้า (Page) 27-33
ISSN 2672-9008 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2019.3
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R62003_journal.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th