วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อผู้แต่ง จุมพล ศรีอุดมสุวรรณ, สมชาย อารยพิทยา และ สนิท สิทธิ (Jumpon Sriudomsuwa, Somchai Arayapitayai and Snit Sitti)
หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Institute of Product Quality and Standardization, Maejo University, Technology Digital Division, Office of University, Maejo University and Computer Science Program, Faculty of Science, Maejo University)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
บทคัดย่อ ระบบงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นและระบบสารสนเทศเผยแพร่องค์ความรู้การจัดการเกษตรกรรมอินทรีย์ โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษารวบรวมจากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์และแหล่งความรู้จากภายนอกมหาวิทยาลัย ระบบงานพัฒนาขึ้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ASP.NET ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server วิเคราะห์และออกแบบเพื่อหารูปแบบเกี่ยวกับสารสนเทศ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้หลักการตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Circle: SDLC) ใช้แผนภูมิการไหลของข้อมูล (DFD) ช่วยออกแบบระบบการทำงาน การใช้อีอาร์โมเดล (ER-Model) ช่วยออกแบบฐานข้อมูล โครงสร้างและส่วนประกอบของผังเว็บไซต์ ผลของการพัฒนาระบบงาน พบว่า ได้เว็บแอพลิเคชั่นประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 1) ส่วนแสดงผลหน้าเว็บไซต์หลัก (Front End) เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ข้อมูลเกษตรกรอินทรีย์ ข่าว/บทความเกษตรอินทรีย์ งานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ และเว็บไซต์เกษตรอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องและ 2) ส่วนการจัดการข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบ (Back End) เป็นส่วนที่ใช้ในการบริหารจัดการเนื้อหาข้อมูล จัดการข้อมูลลงในฐานข้อมูลและโครงสร้างเว็บไซต์ การเข้าถึงเว็บไซต์ https://om.mju.ac.th ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์ โดยเก็บข้อมูล จำนวนทั้งสิ้น 100 คน พบว่ามีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนค่าเฉลี่ย 4.08 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 แสดงว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับมากและสามารถนำไปใช้งานจริงได้ต่อไป
คำสำคัญ เกษตรอินทรีย์, ระบบฐานข้อมูล, ระบบสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2562
ปีที่ (Vol.) 5
ฉบับที่ (No.) 1
เดือนที่พิมพ์ มกราคม-มิถุนายน
เลขที่หน้า (Page) 34-48
ISSN 2672-9008 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2019.4
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R62004.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th