วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
ระบบโซ่อุปทานแบบดิจิทัลเพื่อการจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut)
หน่วยงาน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (Dean office Faculty of home Economic Technology Rajamangala university of Technology Krungthep)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563
บทคัดย่อ ระบบโซ่อุปทานแบบดิจิทัลเพื่อการจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษาเป็นการนำเสนอขบวนการของห่วงโซ่อุปทานแบบดิจิทัล เพื่อให้จัดการโครงการมีประสิทธิภาพ เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม ประกอบด้วยขั้นตอนตั้งแต่: 1) ผู้ส่งมอบ 2) ผู้ผลิตโครงการ 3) ลูกค้าโครงการ 4) ผู้บริโภค 5) ความพึงพอใจ 6) การคืนกลับ เชื่อมโยงผ่านระบบโซ่อุปทานแบบดิจิทัลของสถานศึกษาสร้างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค
คำสำคัญ ระบบโซ่อุปทานแบบดิจิทัล, การจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2563
ปีที่ (Vol.) 6
ฉบับที่ (No.) 1
เดือนที่พิมพ์ มกราคม-มิถุนายน
เลขที่หน้า (Page) 1-9
ISSN 2672-9008 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2020.1
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R63001.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th