วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การพัฒนารูปเเบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการสิ่งเเวดล้อมในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut)
หน่วยงาน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (Dean office Faculty of home Economic Technology Rajamangala university of Technology Krungthep)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
บทคัดย่อ วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการสิ่งเเวดล้อมในประเทศไทย 2) เพื่อประเมินรูปเเบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการสิ่ง เเวดล้อมในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 คน รวมผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ประเมินความเหมาะสมของการรูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการสิ่งเเวดล้อมในประเทศไทย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเหมาะสมขององค์ประกอบหลัก การศึกษาเอกสาร วงจรการพัฒนาระบบ รายงาน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินประสิทธิใช้วิธีทดสอบแบบแบล๊คบ็อก (Black Box Testing) ผลการประเมินการพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 สรุปว่า สามารถ นำรูปแบบระบบสารสนเทศการประเมินวัฐจักรชีวิตเพื่อการจัดการสิ่งเเวดล้อมในประเทศไทยประยุกต์ติดตั้งการทำงานได้
คำสำคัญ รูปแบบระบบสารสนเทศ, การประเมินวัฐจักรชีวิต, สิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2563
ปีที่ (Vol.) 6
ฉบับที่ (No.) 2
เดือนที่พิมพ์ กรกฏาคม-ธันวาคม
เลขที่หน้า (Page) 1-8
ISSN 2672-9008 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2020.7
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R63010.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th