วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
กรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพื่อการจัดการศึกษาในโซ่อุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสำหรับอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut)
หน่วยงาน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (Dean office Faculty of home Economic Technology Rajamangala university of Technology Krungthep)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพื่อการจัดการศึกษาใน โซ่อุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสำหรับอาชีวศึกษา 2) เพื่อประเมินกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดธุรกิจ อัจริยะเพื่อการจัดการศึกษาในโซ่อุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสำหรับอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านห่วงโซ่อุปทาน จำนวน 5 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญ ด้านหลักสูตร จำนวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 ท่าน รวมผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด จำนวน 10 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า กรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพื่อการจัดการศึกษาในโซ่อุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสำหรับอาชีวศึกษา มีองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ส่งมอบ ผู้ผลิต ลูกค้าทางการศึกษา และผู้บริโภคผลการประเมินกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพื่อการจัดการศึกษาในโซ่อุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสำหรับอาชีวศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 หมายความว่า กรอบแนวคิดอาจจะสามารถพัฒนาธุรกิจอัจริยะได้
คำสำคัญ การสังเคราะห์กรอบแนวคิด, ธุรกิจอัจริยะ, การจัดการศึกษาในโซ่อุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสำหรับอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2563
ปีที่ (Vol.) 6
ฉบับที่ (No.) 2
เดือนที่พิมพ์ กรกฏาคม-ธันวาคม
เลขที่หน้า (Page) 9-16
ISSN 2672-9008 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2020.8
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R63011.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th