วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ระบบสนับสนุนการจัดทำคำของบประมาณด้านบุคลากรในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อผู้แต่ง ธัญลักษณ์ อารยพิทยา และ สมชาย อารยพิทยา (Tanyalak Arayapitaya and Somchai Arayapitaya)
หน่วยงาน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดทำระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการข้อมูลสารสนเทศการจัดทำคำของบประมาณด้านบุคลากร ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัยและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อนำเสนอการรายงานข้อมูลสารสนเทศการจัดทำคำของบประมาณด้านบุคลากรต่อหน่วยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้อย่างครอบคลุม โดยลดภาระและความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลของมหาวิทยาลัย 3) เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศต่อการใช้ระบบสนับสนุนการจัดทำคำของบประมาณด้านบุคลากรในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยทำการศึกษาจากผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 1,696 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 324 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ผ่าน 2 ช่องทาง คือ การแจกแบบสอบถาม และแบบสอบถามแบบออนไลน์ และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (ค่าความถี่, ค่าเฉลี่ย, ร้อยละ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ผลการศึกษา พบว่าผู้ใช้บริการเว็บไซต์ระบบสนับสนุนการจัดทำคำของบประมาณด้านบุคลากรในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่วนใหญ่ เป็นบุคลากรสายสนับสนุน 90.7 % บุคลากรสายวิชาการ 9.3 % ส่วนการศึกษาในเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในประเด็นของฐานข้อมูลนำมาใช้ประโยชน์ต่อตัวท่านและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 80.4 % ประเด็นของความทันสมัย และเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูล 80 % และประเด็นของการมีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง 79.8 %ตามลำดับ ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูล 79.8 % ในส่วนของข้อเสนอแนะผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับปรุงในเรื่องของช่องทางในการติดต่อแบบออนไลน์ และควรจะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้ทราบผ่านเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
คำสำคัญ ระบบสนับสนุนการจัดทำคำของบประมาณ, ความพึงพอใจ, ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ปี พ.ศ. 2563
ปีที่ (Vol.) 6
ฉบับที่ (No.) 2
เดือนที่พิมพ์ กรกฎาคม - ธันวาคม
เลขที่หน้า (Page) 36-54
ISSN 2672-9008 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2020.10
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R63015.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th