วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
แอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชื่อผู้แต่ง เสาวลักษณ์ จันสนิท, สุทธิดา เชื้อกุล และ ชเนตตี อินทรสิทธิ์ (Saovaluck Chansanit, Suttida Chueakun and Chanettee Intarasit)
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Department of Information Technology Faculty of Information Technology, Rajabhat Mahasarakham University)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2) ประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบสุ่ม เครื่องมือในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญ และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้งานแอปพลิเคชัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ผลการวิจัยพบว่า 1. แอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้จริง แบ่งการทำงาน ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนการใช้งานแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน โดยนักศึกษาที่ทำการยืมวัสดุอุปกรณ์ และส่วนควบคุมบนเว็บแอปพลิเคชัน ใช้งานโดยนายกสโมสร และผู้ดูแลระบบ 2. ผลการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.06, S.D. = 0.69) 3. ผลการหาความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.95, S.D. = 0.91)
คำสำคัญ แอปพลิเคชัน, ยืม-คืน, วัสดุอุปกรณ์, ชมรมภายในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2564
ปีที่ (Vol.) 7
ฉบับที่ (No.) 1
เดือนที่พิมพ์ มกราคม - มิถุนายน
เลขที่หน้า (Page) 1-16
ISSN 2672-9008 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2021.1
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R64001.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th