วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชื่อผู้แต่ง ภาณุพงศ์ มินทะนา และ ชเนตตี อินทรสิทธิ์ (Phanupong Mintsna and Chanettee Intarasit)
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Department of Information Technology Faculty of Information Technology, Rajabhat Mahasarakham University)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน พัฒนาโดยโปรแกรมภาษา PHP, Visual studio code และฐานข้อมูล MySQL วิเคราะห์และออกแบบภาพรวมของระบบ โดยใช้ Use Case Diagram ออกแบบผังการไหลของข้อมูลด้วย Activity Diagram การปฏิสัมพันธ์ของข้อมูลด้วย Sequence Diagram และความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วย Class Diagram และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานหลังจากทดลองใช้งานระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นนี้ ผลการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ พบว่า ประกอบด้วยส่วนใช้งาน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ส่วนการใช้งานสำหรับอาจารย์และนักศึกษา เพื่อทำการแจ้งซ่อมผ่านระบบ และดูสถานะการซ่อมได้ 2) ส่วนการใช้งานของประธานหลักสูตร เพื่อเรียกดูรายงาน และเรียกดูสถานะการแจ้งซ่อมทั้งหมดได้ และ 3) ส่วนการจัดการข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบ ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลสมาชิก ข้อมูลการแจ้งซ่อม แจ้งสถานการณ์ซ่อม และแสดงรายงาน ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23
คำสำคัญ ระบบแจ้งซ่อม, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2564
ปีที่ (Vol.) 7
ฉบับที่ (No.) 1
เดือนที่พิมพ์ มกราคม - มิถุนายน
เลขที่หน้า (Page) 17-25
ISSN ISSN 2672-9008 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2021.2
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R64002.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th