วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อผู้แต่ง สมชาย อารยพิทยา(1), พงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์(2), นพกิจ แผ่พร(3), ศิรินภา เทียบแก้ว(4), และสนิท สิทธิ(5) (Somchai Arayapitaya, Pongphiphat Rachjun, Noppakit Phaeporn, Sirinapa Theabkaew and Snit Sitti)
หน่วยงาน (1) กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้, (2-4) กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้, (5) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
บทคัดย่อ ระบบงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นและระบบสารสนเทศ โดยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาในการบริหารจัดการข้อมูลศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบงานนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลประวัติของศิษย์เก่าแม่โจ้ รวมถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ศิษย์ปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในด้านกิจกรรมต่างๆของศิษย์เก่าแม่โจ้กับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย ระบบงานพัฒนาขึ้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ASP.NET โดยใช้ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server วิเคราะห์และออกแบบเพื่อหารูปแบบเกี่ยวกับสารสนเทศ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้หลักการตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Circle: SDLC) ผลของการพัฒนาระบบงาน พบว่า มีการรวบรวมทะเบียนประวัติศิษย์เก่าแม่โจ้ องค์ความรู้หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เป็นผลงานของศิษย์เก่าแม่โจ้ เพื่อถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาปัจจุบันและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ศิษย์เก่าแม่โจ้ โดยเว็บแอพลิเคชั่นประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 1) ส่วนแสดงผลหน้าเว็บไซต์หลัก (Front End) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ตลอดจนการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเครือข่ายศิษย์เก่าแม่โจ้ และ 2) ส่วนการจัดการข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบ (Back End) เป็นส่วนที่ใช้ในการบริหารจัดการเนื้อหาข้อมูล จัดการข้อมูลลงในฐานข้อมูลและโครงสร้างเว็บไซต์ การเข้าถึงเว็บไซต์ https://alumni_maejo.mju.ac.th/ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์ โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร จำนวน 4 คน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 26 คน และบุคลากรที่เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้ จำนวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 3.98 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 แสดงได้ว่าการนำระบบงานที่พัฒนานี้มาใช้ในการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลศิษย์เก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ ศิษย์เก่า, ระบบฐานข้อมูล, ระบบสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2564
ปีที่ (Vol.) 7
ฉบับที่ (No.) 1
เดือนที่พิมพ์ มกราคม - มิถุนายน
เลขที่หน้า (Page) 26-42
ISSN ISSN 2672-9008 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2021.3
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R64003.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th