วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชื่อผู้แต่ง อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut)
หน่วยงาน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (Dean office Faculty of home Economic Technology ,Rajamangala university of Technology Krungthep)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
บทคัดย่อ การจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คือ การนำเทคโนโลยีแอปพลิเคชันในกลุ่ม Google drive ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของ Google มาสู่กระบวนการทำงาน เทคโนโลยีนี้คล้ายกับ Microsoft Excel ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โปรแกรมสามารถกรอกข้อมูล และคำนวณข้อมูลในเซลล์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงในคอมพิวเตอร์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของ การจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้แก่ 1) คณะผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุและครุภัณฑ์ 3 คน และกลุ่มผู้ใช้งาน 4 คน โปรแกรมได้รับการออกแบบให้อำนวยความสะดวกในการป้อนข้อมูล การค้นหา และการรายงานพัสดุและครุภัณฑ์ได้ ฐานข้อมูลที่ออกแบบภายใต้ Google sheets วิธีการประเมินการทดสอบ black box testing ผลการประเมินโดยรวมของ การจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application สำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภาพรวมแสดงค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.68 ซึ่งหมายความว่า การจัดการพัสดุ และครุภัณฑ์ด้วย Google application อาจนำไปใช้ประยุกต์การทำงานได้
คำสำคัญ การจัดการพัสดุและครุภัณฑ์, Google application,คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2564
ปีที่ (Vol.) 7
ฉบับที่ (No.) 1
เดือนที่พิมพ์ มกราคม - มิถุนายน
เลขที่หน้า (Page) 43-57
ISSN ISSN 2672-9008 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2021.4
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R64004.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th