วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
ระบบงาน Google doc เพื่อการจัดการเอกสารร่วมกัน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชื่อผู้แต่ง อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut)
หน่วยงาน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (Dean office Faculty of home Economic Technology Rajamangala university of Technology Krungthep)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
บทคัดย่อ ระบบงาน Google doc เพื่อการจัดการเอกสารร่วมกัน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ โดยปกติแล้ว การทำงานร่วมกันสามารถทำได้โดยแนบเอกสารไปกับอีเมล และส่งให้ผู้ทำงานร่วมกัน การใช้ ระบบงาน Google doc จำเป็นต้องมีสำเนาเอกสารเพียงชุดเดียวที่เก็บไว้ในเว็บ ในการทำงานร่วมกัน เจ้าหน้าที่ต้องสร้างเอกสาร Google doc และเชิญผู้อื่นเป็นผู้ทำงานร่วมกัน เจ้าของเอกสารต้องจัดสรรงานให้กับผู้ทำงานร่วมกันเพื่อให้ผู้ทำงานร่วมกันแต่ละคนทราบว่าควรมีส่วนร่วมส่วนใด งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย 1 ) เพื่อศึกษาระบบงาน Google doc เป็นเอกสารการทำงานร่วมกันที่เป็นประโยชน์ในสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจระบบงาน Google doc เป็นเอกสารการทำงานร่วมกันที่เป็นประโยชน์ในสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การวิจัยครั้งนี้มี 12 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน และกลุ่มผู้ใช้ ประกอบด้วย คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป 1 คน และบุคลากรในสังกัด 5 คน วิธีการการดำเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาระบบการจัดการเอกสาร 2) ศึกษาคู่มือการใช้ Google doc 3) ศึกษาวิดีโอแนะนำยูทูปเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับ ระบบ Google doc 4) ทบทวนวรรณกรรม 5) ทดลองการใช้ Google doc 6) นำเสนอแบบประเมิน 7) วิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบมีความเห็นภาพรวมอยู่ในระดับสูงค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60 สรุปว่า สามารถนำ ระบบงาน Google doc เพื่อการจัดการเอกสารร่วมกัน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพประยุกต์นำไปใช้การทำงานได้
คำสำคัญ ระบบงาน Google doc, การจัดการเอกสารร่วมกัน, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2564
ปีที่ (Vol.) 7
ฉบับที่ (No.) 1
เดือนที่พิมพ์ มกราคม - มิถุนายน
เลขที่หน้า (Page) 58-72
ISSN ISSN 2672-9008 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2021.5
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R64005.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th