วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการเลี้ยงโคเนื้อ
ชื่อผู้แต่ง วนัสดา สิริวุฒิชาภิรัชต์(1), สุนทรียา จอมผักแว่น(1), รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์(2) และ พรทิพย์ เหลียวตระกูล(2) (Wanasda Siriwutthichapirat, Suntareeya Jomphakvan, Rattana Leerungnavarat and Pornthip Liewtrakul)
หน่วยงาน (1)นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2)สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (1)student Information and Communication Technology Major, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University (2)Information and Communication Technology Major, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการเลี้ยงโคเนื้อ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการเลี้ยงโคเนื้อ ระบบนี้ได้รับการออกแบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ภาษา PHP และออกแบบเป็นแบบเรซสปอนต์ซีพเพื่อรองรับสมาร์ทโฟน และใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ได้ทำการผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.85, S.D. = 0.67) ปรากฏว่าผลการประเมิน ด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่นผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.96, S.D. = 0.64) ด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.85, S.D. = 0.66) ด้านการ ออกแบบฐานข้อมูล ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.74, S.D. = 0.69) และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ จำนวน 30 คน ผลการประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.33, S.D. = 0.70)
คำสำคัญ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, การเลี้ยงสัตว์, โคเนื้อ
ปี พ.ศ. 2564
ปีที่ (Vol.) 7
ฉบับที่ (No.) 2
เดือนที่พิมพ์ กรกฎาคม - ธันวาคม
เลขที่หน้า (Page) 35-50
ISSN ISSN 2672-9008 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2021.9
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R64011.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th