วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
แอพพลิเคชันคำสั่งเสียงเพื่อเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง บุรัสกร อยู่สุข, คงเทพ บุญมี, วรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ และ นิติ วิทยาวิโรจน์ (Burasakorn Yoosooka, Khongthep Boonmee, Waraphan Sarasureeporn and Niti Witthayawiroj)
หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Division of Computer Science, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
บทคัดย่อ การสื่อสารในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC นั้น ภาษาอังกฤษมีความสำคัญมาก เนื่องจากใช้เป็นภาษากลางในการติดต่อเจรจาทางธุรกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งหากใครที่ยังใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ไม่ดีเท่าที่ควร ก็อาจเกิดความเสียเปรียบได้ ดังนั้นเครื่องมือที่ช่วยให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแอพพลิเคชันคำสั่งเสียงเพื่อเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับช่วยให้เข้าถึงบทเรียนต่างๆ ได้โดยการใช้เสียงสั่งการ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลบทเรียนได้ แม้ว่าไม่สะดวกที่จะพิมพ์คำสั่งก็ตาม ซึ่งแอพพลิเคชันนี้สร้างด้วยเทคโนโลยีของ Speech Recognition ทำให้สามารถทำคำสั่งจากเสียงพูดหรือคีย์บอร์ดได้ โดยผู้ใช้จะสามารถป้อนคำสั่งเข้าสู่บทเรียนได้โดยใช้เสียงพูด หลังจากนั้นแอพพลิเคชันจะแสดงผลชื่อบทเรียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้เลือกบทเรียน แล้วจึงแสดงบทสนทนาภาษาอังกฤษของบทเรียนนั้นพร้อมคำแปลภาษาไทย ในรูปแบบเสียงและข้อความ โดยคำแปลจะแสดง ความหมายของคำศัพท์ ประเภทของคำศัพท์ คำเหมือน และคำตรงข้าม ให้แก่ผู้ใช้ ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ คณะผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามแบบ 5 ระดับ โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 34 คน และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 6 คน ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมพบว่า 85% ของผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้ระบบ
คำสำคัญ แอพพลิเคชันคำสั่งเสียง เสียงพูด การรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ บทเรียน ภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2558
ปีที่ (Vol.) 1
ฉบับที่ (No.) 1
เดือนที่พิมพ์ มกราคม-มิถุนายน
เลขที่หน้า (Page) 55-69
ISSN -
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R57006_05022558.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th