วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การจำแนกความหมายภาพด้วยการสกัดฟีเจอร์จากโครงสร้างสเกตรีตรอน บนพื้นฐานแนวคิดกราฟลำดับชั้น
ชื่อผู้แต่ง นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ (Nutchanun Chinpanthana)
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (Faculty of Information Technology, Dhurakij Pundit University)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
บทคัดย่อ การจำแนกความหมายภาพเป็นงานวิจัยที่ท้าทายอย่างมากในสาขาการประมวลผลภาพ มีนักวิจัยหลายกลุ่มพยายามปรับปรุงวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาของการแทนความหมายภาพด้วยการประมวลผลภาพระดับต่ำที่มีการใช้สถิติเข้ามาช่วยเพื่ออธิบายภาพ แต่อย่างไรวิธีการเหล่านั้นไม่สามารถที่จะนำมาใช้แทนความหมายของภาพได้อย่างแท้จริง งานวิจัยนี้ได้นำเสนอวิธีการใหม่สำหรับการแปลความหมายภาพจากการรับรู้ของมนุษย์ ด้วยการใช้โครงสร้างสเกลตรีตรอนร่วมกับการคัดเลือกฟีเจอร์ที่สำคัญเพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ช่วยในการจำแนกภาพและนำแนวคิดพื้นฐานความสัมพันธ์ของกราฟแบบลำดับชั้นเข้ามาเพื่อใช้ในการจำแนกความหมายของภาพ สำหรับแนวคิดนี้จะใช้กราฟในการแทนความสัมพันธ์ของวัตถุในภาพ ผลที่ได้จากการจำแนกความหมายภาพด้วย วิธีที่นำเสนอใหม่นี้สามารถจำแนกความหมายของภาพได้ดีกว่าวิธีอื่นๆ และได้ค่าความถูกต้องสูงถึง 80.28%
คำสำคัญ ภาพดิจิทัล การประมวลผลภาพ ความหมาย กราฟลำดับขั้น การคัดเลือกฟีเจอร์
ปี พ.ศ. 2558
ปีที่ (Vol.) 1
ฉบับที่ (No.) 1
เดือนที่พิมพ์ มกราคม-มิถุนายน
เลขที่หน้า (Page) 38-54
ISSN -
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R57005_05022558.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th