วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยของสำนักวิจัยและ ส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อผู้แต่ง ปริญญา เพียรอุตส่าห์ (Prinya Painusa)
หน่วยงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (The Office of Agriculture Research and Extension, Maejo University)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
บทคัดย่อ ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย ของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ช่วยทำหน้าในการสนับสนุนการจัดการการวิจัย และเป็นเครื่องมือหรือกลไกอีกทางหนึ่งที่จะช่วยผลักดันการพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย ของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอบเขตของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนี้จะยึดข้อมูลตามระบบและกลไกการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหลัก เครื่องมือการพัฒนาใช้โปรแกรมจัดการเนื้อหาสำเร็จรูป(CMS) จูมลา(Joomla) ในการพัฒนา และมีฐานข้อมูลบางส่วนเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกลาง(MIS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีส่วนข้อมูลที่ป้อนเองอีกทางหนึ่ง ปัญหาที่ผู้วิจัยได้พบ คือต้องมีการสร้างความเข้มแข็งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนการวิจัย โดยต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยและฐานข้อมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เช่นแหล่งทุน งบประมาณ นักวิจัย ผลงานวิจัย การเผยแพร่ การนำไปใช้ประโยชน์ และข้อมูลสนับสนุนการวิจัย อีกทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยมีข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจของนักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานวิจัยในประเด็นต่างๆ พอสรุปได้ว่านักวิจัยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับงานบริหารงานวิจัย ของฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย นักวิจัยมีความพึงพอใจการบริหารจัดการงานวิจัยในเกณฑ์ ดีพอใช้ ซึ่งต้องเพิ่มเติมในส่วนรายละเอียดปลีกย่อยทั้งในด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย แหล่งทุนและเครือข่ายการวิจัย การจัดทำข้อเสนอการวิจัยประจำปี กฎ ระเบียบของงานวิจัย แนวทางการรับทุนอุดหนุนต่างๆ เหล่านี้เป็นต้น ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ประกอบด้วยระบบงานย่อยที่สำคัญ 10 ส่วน ได้แก่ ส่วนจัดการข้อมูลสมาชิก ส่วนข้อมูลพื้นฐานการวิจัย ส่วนสรุปภาพงบประมาณการวิจัย ส่วนจัดการด้านงบประมาณการวิจัยประจำปี ส่วนบริหารจัดการและประสานงานวิจัย ส่วนการประเมินคุณภาพการวิจัย ส่วนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ส่วนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการวิจัย ส่วนการรวบรวมแบบฟอร์มต่างๆ และส่วนการรับข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย ของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการใช้งานระบบมีค่าเฉลี่ย 2.56 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในช่วง 2.50-3.49 ซึ่งหมายถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยลักษณะการใช้งานที่มีความพึงพอใจระดับมากคือ รูปแบบการจัดหน้าเว็บเพจมีความเหมาะสมกับการใช้งาน รองลงมาคือ การค้นหาข้อมูลสะดวก ง่าย ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และลดขั้นตอนในการติดต่อประสานงาน โดยมีค่าเฉลี่ย 2.70, 2.65 และ 2.65 ตามลำดับ
คำสำคัญ ระบบการจัดการสารสนเทศ ; การบริหารการวิจัย ; จูมลา
ปี พ.ศ. 2558
ปีที่ (Vol.) 1
ฉบับที่ (No.) 1
เดือนที่พิมพ์ มกราคม-มิถุนายน
เลขที่หน้า (Page) 70-90
ISSN -
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R57007_16032558.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th