วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การสำรวจงานวิจัยด้านชีวสารสนเทศและการประยุกต์ใช้
ชื่อผู้แต่ง ณลักขณา คิดเหมาะ, พยุง มีสัจ และ สุนันทา สดสี (Nalakkhana Khitmoh, Payung Meesad and Sunantha Sodsee)
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2558
บทคัดย่อ ชีวสารสนเทศศาสตร์ถือเป็นสาขาวิชาที่ใหม่ มีรากฐานมาจากวิชาชีววิทยาและมีการจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ทำให้สามารถผลิตข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ในเวลาอันรวดเร็ว ส่งผลให้วิทยาการคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาและวิเคราะห์ผลจากการทดลอง รวมทั้งการจัดการฐานข้อมูลทางชีวภาพ ในการศึกษาโครงสร้างของสารชีวโมเลกุลนั้น จะต้องใช้เวลาในการศึกษานานและต้องอาศัยความชำนาญของนักวิจัย ซึ่งบางสถานการณ์ต้องการความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล ดังนั้น ชีวสารสนเทศจึงมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาวิธีการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักชีววิทยา โดยบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปองค์ความรู้ของชีวสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารชีวโมเลกุลในขนาดใหญ่ รวมถึงประโยชน์ของการนำชีวสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจให้สามารถศึกษาชีวสารสนเทศศาสตร์
คำสำคัญ การสำรวจงานวิจัยด้านชีวสารสนเทศและการประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. 2558
ปีที่ (Vol.) 1
ฉบับที่ (No.) 2
เดือนที่พิมพ์ กรกฏาคม-ธันวาคม
เลขที่หน้า (Page) 11-24
ISSN -
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R58002_20012560.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th