วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่ง อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut)
หน่วยงาน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2558
บทคัดย่อ บทความ เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาได้นำมาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งประกอบด้วย 1) ข้อมูลเชิงพื้นที่ 2) โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3) ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 4) การประมวลผล 5)บุคลากร ข้อมูลทั้งหมด สามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตัดสินใจได้ ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าให้กับสถานศึกษา ก่อให้เกิดแนวทางการจัดการแบบใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาจึงน่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาได้
คำสำคัญ การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2558
ปีที่ (Vol.) 1
ฉบับที่ (No.) 2
เดือนที่พิมพ์ กรกฏาคม-ธันวาคม
เลขที่หน้า (Page) 25-33
ISSN -
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R58003_20012560.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th