วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การพัฒนาระบบต้นแบบการจัดการข้อมูลห้องพักบริษัท ท่าเขาเบย์วิวบังกะโลแอนด์เลสเตอร์รอง จำกัด
ชื่อผู้แต่ง ณัฐพล ธนเชวงสกุล, ปัฐวี จันทร์สว่าง และ ธรรศพงศ์ เศรษฐกิตติเมธี (Nattaphol Thanachawengsakul, Pattavee Jansavang and Thatsapong Settakimetee)
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2558
บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบต้นแบบการจัดการข้อมูลห้องพัก บริษัท ท่าเขาเบย์วิวบังกะโลแอนด์เลสเตอร์รอง จำกัด และ 2) ประเมินความเหมาะสมของระบบต้นแบบ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านบริหารธุรกิจ จำนวน 15 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ระบบต้นแบบการจัดการข้อมูล และ 2) แบบประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาระบบต้นแบบการจัดการข้อมูลห้องพัก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบต้นแบบที่พัฒนาประกอบด้วย 12 โมดูล คือ โมดูลจัดการข้อมูลสมาชิก โมดูลสมัครสมาชิก โมดูลการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน โมดูลเข้าสู่ระบบ โมดูลจัดการข้อมูลโปรโมชั่น โมดูลตรวจสอบโปรโมชั่น โมดูลการจัดการห้องพัก โมดูลตรวจสอบห้องพัก โมดูลการจองห้องพัก โมดูลการชำระเงิน โมดูลปรับปรุงสถานะการชำระเงิน และโมดูลการออกรายงาน โดยระบบมีการกำหนดสิทธิและแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก และลูกค้าทั่วไป และ 2) ผลการประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาระบบต้นแบบจากผู้เชี่ยวชาญ ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวมเท่ากับ 0.67
คำสำคัญ การพัฒนาระบบต้นแบบการจัดการข้อมูลห้องพักบริษัท ท่าเขาเบย์วิวบังกะโลแอนด์เลสเตอร์รอง จำกัด
ปี พ.ศ. 2558
ปีที่ (Vol.) 1
ฉบับที่ (No.) 2
เดือนที่พิมพ์ กรกฏาคม-ธันวาคม
เลขที่หน้า (Page) 34-47
ISSN -
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R58004_23022560.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th