วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
ระบบฐานข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อผู้แต่ง สมชาย อารยพิทยา, สมวงค์ ทิพย์ประจักษ์, ศรินรา ภีระคำ, รัตติกาล ณวิชัย และ ลออศิริ พรหมศร (Somchai Arayapitaya, Somwong Thipprajak, Sarinra Peerakum, Rattikarn Nawichai and La-orsiri Promsorn)
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Information Technology Center And Division Of Personnel Of Maejo University)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2558
บทคัดย่อ ปัจจุบันการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี มีการดำเนินการต่าง ๆ ในลักษณะของเอกสารแจ้งเวียน ยังขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การค้นหาข้อมูลทำได้ในขอบเขตที่จำกัด ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีขีดจำกัด จึงได้มีโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เน้นทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ขึ้นมา เพื่อทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้องแม่นยำ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบประกอบด้วย โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ , โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ , เว็บเซอร์เวอร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล และโปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งรูปภาพ ได้ทำการประเมินความพึงพอใจของระบบ จากผู้ใช้บริการด้วยวิธีการทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการสารสนเทศนี้ จำนวน 43 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าระบบฐานข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถรวบรวมและให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยได้
คำสำคัญ ระบบฐานข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2558
ปีที่ (Vol.) 1
ฉบับที่ (No.) 2
เดือนที่พิมพ์ กรกฏาคม-ธันวาคม
เลขที่หน้า (Page) 48-60
ISSN -
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R58005_19032560.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th