วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีวิดีโอสตรีมมิ่งมีเดีย
ชื่อผู้แต่ง พนิดา พุฒเขียว พิมพ์พิมล นนท์เสนา และ ชเนตตี พิมพ์สวรรค์ (Panida Putkiaw, Pimpimon Nonsena and Chanettee Pimsawan)
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2558
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย 2) เพื่อหาคุณภาพของหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย 3) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย จากกลุ่มผู้ใช้ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย แบบประเมินคุณภาพของหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย และแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย และการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ได้ระบบหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย ที่มีคุณภาพ 2) ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดียที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อหลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16 สรุปได้ว่า หลักสูตรอบรมแบบสตรีมมิ่งมีเดีย ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม ดังนั้นควรสนับสนุนผู้สอนในการนำไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนต่อไป
คำสำคัญ การพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีวิดีโอสตรีมมิ่งมีเดีย
ปี พ.ศ. 2558
ปีที่ (Vol.) 1
ฉบับที่ (No.) 2
เดือนที่พิมพ์ กรกฏาคม-ธันวาคม
เลขที่หน้า (Page) 74-86
ISSN -
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R58007_31032560.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th