วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ชื่อผู้แต่ง ณัฐพล ธนเชวงสกุล, ธีระวัฒน์ ย่งกรับ, ศศิธร สุระชาติ (Nattaphol Thanachawengsakul, Theerawat Yongkrab and Sasithon Surachat)
หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบจัดการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรคไข้เลือดออกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาผึ้ง จังหวัดราชบุรี และ 2) ประเมินความเหมาะสมของระบบ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านสาธารณสุข จำนวน 9 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ระบบจัดการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรคไข้เลือกออก โดยใช้โปรแกรมภาษา JSP (Java Server Pagers) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา Web Application ใช้โปรแกรม Apache ในการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์และใช้โปรแกรม MySQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล และ 2) แบบประเมินความเหมาะสมของการระบบจัดการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรงไข้เลือกออก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบจัดการข้อมูลที่พัฒนาประกอบด้วย 12 โมดูล คือ โมดูลจัดการข้อมูลผู้ใช้ โมดูลจัดการสิทธิ์การใช้งาน โมดูลจัดการข้อมูลส่วนตัว โมดูลจัดการข้อมูลสอบสวนโรคไข้เลือดออก โมดูลจัดการข้อมูลควบคุมโรคไข้เลือดออก โมดูลจัดการข้อมูลบันทึกสั่งการควบคุมโรคไข้เลือดออก โมดูลจัดการข้อมูลหลังคาเรือน โมดูลตรวจสอบข้อมูลการสอบสวนโรคไข้เลือดออก โมดูลตรวจสอบข้อมูลการควบคุมโรคไข้เลือดออก โมดูลตรวจสอบข้อมูลบันทึกสั่งการควบคุมโรคไข้เลือดออก โมดูลตรวจสอบข้อมูลหลังคาเรือน และโมดูลการออกรายงาน และ 2) ผลการประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาระบบจากผู้เชี่ยวชาญ ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย รวมเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวมเท่ากับ 0.67 แสดงว่าสามารถนำระบบที่พัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการดูแลและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2558
ปีที่ (Vol.) 2
ฉบับที่ (No.) 1
เดือนที่พิมพ์ มกราคม-มิถุนายน
เลขที่หน้า (Page) 1-14
ISSN -
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R59001_14062560.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th