วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  คำถาม :     การนำวารสารเข้ามาสู่ฐานข้อมูล TCI มีวิธีการอย่างไร ?
  รายละเอียด :   การนำวารสารเข้ามาสู่ฐานข้อมูล TCI มีวิธีการอย่างไร และรายละเอียดอย่างไรบ้างครับ?
   ชื่อ-สกุล :  สมชาย อารยพิทยา   อีเมล์ :  somchai243@hotmail.com   วันที่ : 09/10/2012 00:00 จำนวน (ครั้ง) :  View : 426  Reply : 2

No : 1

วารสารวิชาการทุกรายการที่ผลิตในประเทศไทย สามารถนำมาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล TCI หากมีลักษณะตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกวารสารที่ได้กำหนดไว้ (วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.เป็นวารสารที่จัดพิมพ์อย่างต่อเนื่องทุกปี และออกตรงตามเวลาที่กองบรรณาธิการของแต่ละวารสารกำหนด 2.เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นภายในประเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3.เป็นวารสารที่มี่อายุการตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี 4.เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความเรื่องสั้น 5.เป็นบทความที่มีบทคัดย่อภาษาไทย และ / หรือ ภาษาอังกฤษ 6.เป็นบทความที่มีเอกสารอ้างอิง 7.มีการตรวจสอบคุณภาพของบทความที่เสนอขอรับการตีพิมพ์โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความอย่างน้อย 2 ท่าน 8.สามารถขอรับการประเมินคุณภาพผลงานโดยศูนย์ TCI ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
tci.thai@gmail.com 09/10/2012 00:00

No : 2

ขอบคุณ อาจารย์มากๆ ครับ
นายสมชาย อารยพิทยา 09/10/2012 00:00

รายละเอียด :  
ชื่อ-สกุล :  
รหัสตัวเลข 4000  
กลับสู่ กระดานถาม-ตอบ
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th