วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» Article List
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

ค้นหาวารสาร/บทความ


คลิ๊กที่ชื่อบทความ เพื่อดูรายละเอียด  
123
ชื่อบทความชื่อผู้แต่งชื่อวารสาร
นาถศจี ศรีธนิโยปกฤต, เพ็ญณี หวังเมธีกุล และ สุนิดา รัตโนทยานนท (Natsajee Sritaniyopakit, Pennee Wangmaeteekul and Sunida Ratanothayanon) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563
ศิริพล แสนบุญส่ง, ชื่นกมล เพ็ชรมณี และธนารีย์ ปี่ทอง (Siripon Saenboonsong, Chuenkamol Phetmanee and Thanaree Peethong) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563
อภิรดี มวลคำลา และ เยาวเรศ จันทะคัต (Apiradee Muankhamla and Yaowaret Jantakat) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563
สมชาย อารยพิทยา, สมวงค์ ทิพย์ประจักษ์, มยุรี แก้วประภา, อารัทรา พิเชษฐพันธ์, สุพัตรา ตนเล็ก, รัตติกาล ณวิชัย, ละออศิริ พรหมศร และสนิท สิทธิ (Somchai Arayapitaya, Somwong Thipprajak, Mayuree Keawprapa, Arruttra Pishettapun, Suphattra Tonlek, Rattikarn Nawichai, La-orsiri Promsor and Snit Sitti) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
ศักดิ์ชัย จันทะแสง (Sakchai Jantasang) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
รณกร แสงสุวรรณ, เพ็ญณี หวังเมธีกุล และ สุนิดา รัตโนทยานนท์ (Ronnakon Sangsuwan, Pennee Wangmaeteekul and Sunida Ratanothayanon) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
กิตติธัช วิชัยรัตน์, อำนาจ แสงกุดเลาะ และ ชเนตตี พิมพ์สวรรค์ (Kittithuch Wichairat, Amnat Sangkudloa and Chanettee Pimsawan) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
สุภักตร์ ปัญญา, สมชาย อารยพิทยา และ สนิท สิทธิ (Supak Punya, Somchai Arayapitaya and Snit Sitti) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
จุมพล ศรีอุดมสุวรรณ, สมชาย อารยพิทยา และ สนิท สิทธิ (Jumpon Sriudomsuwa, Somchai Arayapitayai and Snit Sitti) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์ และ เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม (Rattana Leerungnavarat and Peanthip Srisutam) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
สรียา ศิลาบุตร, วรุณ สุชฎา และ ศิริพล แสนบุญส่ง (Sariya Silabut, Warun Suchada and Siripon Saenboonsong) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
สุเมธ ปัจฉิมสุภาคม, จิรายุทธ รุ่งแสง และ สุวนิตย์ รุ่งราตรี (Sumate Patchimsipakom, Jirayut Rungsaeng and Suwanit Rungratri) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
สุดา เธียรมนตรี, อรยา ปรีชาพานิช, ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ และสุจิตรา ทองท่า ( Suda Thianmontri, Oraya Preechapanich, Preedaporn Kanjanasomranwong and Suchittra Thongtha) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
สุดา เธียรมนตรี, ฉันท์สินี แซ่เตียว และ รจนา ชุมทอง (Suda Thianmontri, Chansinee Seitiew and Rodjana Chumthong) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
จักรพงษ์ สุยอย, ภาณุพงษ์ สิทธิจันทร์ และ ชเนตตี พิมพ์สวรรค์ (Jhakapong Suyoy, Panupong Sittijun and Chanettee Pimsawan) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
ณัฐพงศ์ แก้วคำ, ธนพงศ์ นิตยะประภา และอรสา เตติวัฒน์ (Natthapong Keawkam, Thanapong Nitayaprapar and Orasa Tetiwat) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
วรชนันท์ ชูทอง และ เอกวิทย์ สิทธิวะ (Warachanan Choothong and Ekkawit Sittiwa) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์, สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ (Suphirun Jantarak and Surasit Uypatchawong) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
มหาชาติ อินทโชติ, กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี, กมลพรรณ ชุ่มอิ่ม, จารุวรรณ เหล็กไหล, นภสร นวลสี (Mahachart Inthachot, Kalyanee Charoenchang Nuchmee, Kamolpan Chum-Im, Juraiwan Leklai, Napasorn Nualsri) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
   
123
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th