วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

ค้นหาวารสาร/บทความ


คลิ๊กที่ชื่อบทความ เพื่อดูรายละเอียด  
123
ชื่อบทความชื่อผู้แต่งชื่อวารสาร
นันทพงศ์ โชติกาวินทร์(1), วัชรากร กาแก้ว(2), รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์(3) และ พรทิพย์ เหลียวตระกูล(4) (Nuntapong Chotigavin, Wachtharakorn Kakaew, Rattana Leerungnavarat and Pornthip Liewtrakul) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565
เพ็ญณี หวังเมธีกุล สิริพัชร์ พัฒไพบูลย์ และ ญาณิศา วงศ์พายัพไพบูลย์ (Pennee Wangmaeteekul, Siripat Patpaiboon, and Yanisa Wongpayubpaiboon) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
วนัสดา สิริวุฒิชาภิรัชต์(1), สุนทรียา จอมผักแว่น(1), รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์(2) และ พรทิพย์ เหลียวตระกูล(2) (Wanasda Siriwutthichapirat, Suntareeya Jomphakvan, Rattana Leerungnavarat and Pornthip Liewtrakul) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
สุชารัตน์ จันทาพูนธยาน์ และ ณัฐพงษ์ บุญมี (Sucharat Chantapoonthaya and Nuttapong Bunmee) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
สมชาย อารยพิทยา(1), พงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์(2), นพกิจ แผ่พร(3), ศิรินภา เทียบแก้ว(4), และสนิท สิทธิ(5) (Somchai Arayapitaya, Pongphiphat Rachjun, Noppakit Phaeporn, Sirinapa Theabkaew and Snit Sitti) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
ภาณุพงศ์ มินทะนา และ ชเนตตี อินทรสิทธิ์ (Phanupong Mintsna and Chanettee Intarasit) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
เสาวลักษณ์ จันสนิท, สุทธิดา เชื้อกุล และ ชเนตตี อินทรสิทธิ์ (Saovaluck Chansanit, Suttida Chueakun and Chanettee Intarasit) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
ศักดา ปินตาวงค์ (Sakda Pintawong) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
ธัญลักษณ์ อารยพิทยา และ สมชาย อารยพิทยา (Tanyalak Arayapitaya and Somchai Arayapitaya) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
สมชาย อารยพิทยา (Somchai Arayapitaya) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
ณัฐพล สำราญ และ ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ (Nuttapon Samran and Salyapong Wichaidit) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563
นาถศจี ศรีธนิโยปกฤต, เพ็ญณี หวังเมธีกุล และ สุนิดา รัตโนทยานนท (Natsajee Sritaniyopakit, Pennee Wangmaeteekul and Sunida Ratanothayanon) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563
ศิริพล แสนบุญส่ง, ชื่นกมล เพ็ชรมณี และธนารีย์ ปี่ทอง (Siripon Saenboonsong, Chuenkamol Phetmanee and Thanaree Peethong) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563
อภิรดี มวลคำลา และ เยาวเรศ จันทะคัต (Apiradee Muankhamla and Yaowaret Jantakat) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563
สมชาย อารยพิทยา, สมวงค์ ทิพย์ประจักษ์, มยุรี แก้วประภา, อารัทรา พิเชษฐพันธ์, สุพัตรา ตนเล็ก, รัตติกาล ณวิชัย, ละออศิริ พรหมศร และสนิท สิทธิ (Somchai Arayapitaya, Somwong Thipprajak, Mayuree Keawprapa, Arruttra Pishettapun, Suphattra Tonlek, Rattikarn Nawichai, La-orsiri Promsor and Snit Sitti) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
ศักดิ์ชัย จันทะแสง (Sakchai Jantasang) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
รณกร แสงสุวรรณ, เพ็ญณี หวังเมธีกุล และ สุนิดา รัตโนทยานนท์ (Ronnakon Sangsuwan, Pennee Wangmaeteekul and Sunida Ratanothayanon) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
กิตติธัช วิชัยรัตน์, อำนาจ แสงกุดเลาะ และ ชเนตตี พิมพ์สวรรค์ (Kittithuch Wichairat, Amnat Sangkudloa and Chanettee Pimsawan) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
สุภักตร์ ปัญญา, สมชาย อารยพิทยา และ สนิท สิทธิ (Supak Punya, Somchai Arayapitaya and Snit Sitti) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
จุมพล ศรีอุดมสุวรรณ, สมชาย อารยพิทยา และ สนิท สิทธิ (Jumpon Sriudomsuwa, Somchai Arayapitayai and Snit Sitti) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
   
123
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th