วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» Article List
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
ระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษา สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชื่อผู้แต่ง อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut)
หน่วยงาน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (Dean office Faculty of home Economic Technology Rajamangala university of Technology Krungthep)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
บทคัดย่อ บทความ เรื่อง ระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาวัตถุประสงค์ การวิจัยระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ข้อมูลเอกสารงานวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลของสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระบบสารสนเทศได้พัฒนาให้อยู่ในลักษณะฐานข้อมูล ทำให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล และแก้ไขข้อมูล สามารถจัดทำรายงานผลที่ถูกต้อง ออกเเบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2007 ประกอบด้วย 8 ตาราง การสัมมนา การศึกษาต่อ การประชุม การอบรม การบริการวิชาการ การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางสถิติ ใช้วิธีทดสอบ Black Box Testing ผลการประเมินทั้งหมดจากความเห็นของผู้ใช้งานภาพรวมอยู่ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.17 สรุปว่าสามารถนำระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนการทำงานได้
คำสำคัญ ระบบสารสนเทศทางสถิติเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษา สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2560
ปีที่ (Vol.) 3
ฉบับที่ (No.) 2
เดือนที่พิมพ์ กรกฏาคม-ธันวาคม
เลขที่หน้า (Page) 63-78
ISSN 2672-9008 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2017.13
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R60013.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th