วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» Article List
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ Google Classroom ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อผู้แต่ง วรชนันท์ ชูทอง และ เอกวิทย์ สิทธิวะ (Warachanan Choothong and Ekkawit Sittiwa)
หน่วยงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Major of Computer Science and Information Technology, Faculty of Science and Technology, Nakhon Sawan Rajabhat University)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
บทคัดย่อ จุดประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ Google Classroom 2) ระดับการยอมรับการใช้ Google Classroom และ 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะของการประยุกต์ใช้ Google Classroom กับการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วิธีการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จำนวน 198 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของ Google Classroom (perceived usefulness) และ พฤติกรรมความตั้งใจจะใช้ Google Classroom (behavioral intention) มีอิทธิพลทางบวกต่อการยอมรับการใช้ Google Classroom โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสมการพยากรณ์คือ Y = 0.366 + (0.262*)X1 + (0.789*)X3 2) การยอมรับการใช้ Google Classroomฯ อยู่ในระดับมาก 3) ข้อเสนอแนะการใช้ Google Classroom คือ การมีนโยบายหรือข้อบังคับให้อาจารย์และนักศึกษานำไปใช้ และมีการจัดอบรมการใช้งาน Google Classroom อย่างต่อเนื่อง
คำสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ Google Classroom ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2561
ปีที่ (Vol.) 4
ฉบับที่ (No.) 1
เดือนที่พิมพ์ มกราคม-มิถุนายน
เลขที่หน้า (Page) 48-60
ISSN 2672-9008 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2018.5
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R61005.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th