วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» Article List
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการเลือกใช้สถิติในงานวิจัย
ชื่อผู้แต่ง สุดา เธียรมนตรี, อรยา ปรีชาพานิช, ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ และสุจิตรา ทองท่า ( Suda Thianmontri, Oraya Preechapanich, Preedaporn Kanjanasomranwong and Suchittra Thongtha)
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung Campus)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัย ซึ่งสามารถทำงานผ่านเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ แอปพลิเคชันนี้จะช่วยในการเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัย โดยจะนำเสนอผ่านการตอบคำถามที่มีการสร้างความสัมพันธ์ไว้แล้ว ผู้วิจัยได้ออกแบบการสร้างความสัมพันธ์โดยใช้ระบบกฎ และใช้วิธีการสรุปคำตอบแบบ forward chaining inference ผลการประเมินเบื้องต้นโดยกลุ่มอาจารย์และนักวิจัยจำนวน 10 คน พบว่าความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชันนี้อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ในอนาคตผู้วิจัยวางแผนในการทดสอบและศึกษาผลการทำงานของระบบเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพต่อไป
คำสำคัญ แอปพลิเคชันช่วยเลือกสถิติสำหรับงานวิจัย, สถิติทดสอบ, ระบบกฎ
ปี พ.ศ. 2561
ปีที่ (Vol.) 4
ฉบับที่ (No.) 2
เดือนที่พิมพ์ กรกฏาคม-ธันวาคม
เลขที่หน้า (Page) 22-33
ISSN 2672-9008 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2018.10
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R61011.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th