วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
ระบบสารสนเทศการจัดการวัสดุสิ้นเปลือง : กรณีศึกษา สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชื่อผู้แต่ง อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut)
หน่วยงาน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (Dean office Faculty of home Economic Technology Rajamangala university of Technology Krungthep)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
บทคัดย่อ บทความ เรื่อง ระบบสารสนเทศการจัดการวัสดุสิ้นเปลือง วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ เพื่อพัฒนาพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการวัสดุสิ้นเปลือง ข้อมูลเอกสารงานวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลของสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้อยู่ในลักษณะฐานข้อมูล ทำให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูลและแก้ไขข้อมูล สามารถจัดทำรายงานผลที่ถูกต้อง ออกเเบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2007 ประกอบด้วย 11 ตาราง ครอบคลุม ชื่อ วันที่ จำนวนรับ รหัส ปีการศึกษา หน่วย การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ใช้วิธีทดสอบ Black Box Testing ผลการประเมินทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ย 7.37 ตามเกณฑ์ สรุปว่าสามารถนำระบบสารสนเทศการจัดการวัสดุสิ้นเปลือง สนับสนุนติดตั้งการทำงานได้จริง
คำสำคัญ ระบบสารสนเทศ, การจัดการวัสดุสิ้นเปลือง
ปี พ.ศ. 2562
ปีที่ (Vol.) 5
ฉบับที่ (No.) 2
เดือนที่พิมพ์ กรกฏาคม-ธันวาคม
เลขที่หน้า (Page) 13-26
ISSN 2672-9008 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2019.9
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R62010.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th