วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» Article List
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 


เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องชื่อเว็บวารสารวิชาการ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre)
MAEJO INTERNATIONAL Journal of Science and Technology
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เว็บไซต์ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ค่า Thai-Journal Impact Factors ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารอเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
12345

       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th