วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» Article List
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 


:: ที่ปรึกษา บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ ::                

::
ที่ปรึกษา ::

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช
(อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 2558 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 2560

อาจารย์ รชฏ เชื้อวิโรจน์
(อดีตรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 2558 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 2560รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพล ทองมา  
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้:: กองบรรณาธิการ ::

    ศาสตราจารย์ ดร.พจนารถ เสมอมิตร       University of Interdisciplinary Studies, Texas, USA
  
 รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    รองศาสตรจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    รองศาสตราจารย์ จักรภพ วงศ์ละคร                ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยแม่โจ้
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ   มหาวิทยาลัยพะเยา
    นางศรีกุล นันทะชมภู                                      มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    นายวุฒิพล คล้ายทิพย์                                    มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    นายสมชาย อารยพิทยา                                  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

:: บรรณาธิการ ::
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท  สิทธิ   
:: ผู้ช่วยบรรณาธิการ ::

   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ                              มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์           มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    นางศรีกุล นันทะชมภู                                               มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย                                        มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช
                                        มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    นายสุธรรม  อุมาแสงทองกุล                                  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   
นายสมชาย   อารยพิทยา                                      มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   
นางสาวนรากร ทิพนี                                                  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   
นางอภิณห์พร ปิยะจันทร์                                            มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
 
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th