วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่งตั้งกองบรรณาธิการฯ

                 :: ที่ปรึกษา บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ ::                


::
ที่ปรึกษา ::

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพล ทองมา  
 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้


อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง  
 
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้:: กองบรรณาธิการ ::

    ศาสตราจารย์ ดร.พจนารถ เสมอมิตร       University of Interdisciplinary Studies, Texas, USA
  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล รำไพ                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    รองศาสตรจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ                     มหาวิทยาลัยพะเยา
    รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์                           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์               มหาวิทยาลัยทักษิณ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช                        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ                  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว                    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน                 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว                       มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ                  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   
:: บรรณาธิการ ::

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สนิท  สิทธิ    มหาวิทยาลัยแม่โจ้

:: บรรณาธิการผู้ช่วย ::
                                      นายสมชาย อารยพิทยา           มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
 
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th