วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

        :: คณะที่ปรึกษา บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ ::      

:: ที่ปรึกษา ::

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช  
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ 

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ศิรินทร์ญา ภักดี 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์


:: กองบรรณาธิการ ::

     ศาสตราจารย์ ดร.พจนารถ เสมอมิตร
    
รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ 
    
รองศาสตราจารย์จักรภพ วงศ์ละคร
    รองศาสตรจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
     อาจารย์ ดร.ธ ธง พวงสุวรรณ
     อาจารย์เสรี ชิโนดม
     อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช
     อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
     นางศรีกุล นันทะชมภู
     นายวุฒิพล คล้ายทิพย์
     นายสมชาย อารยพิทยา

:: บรรณาธิการ ::
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท  สิทธิ   
:: บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ ::

    รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช โศภีรักข์
    รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สมพงษ์
    รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง
    รองศาสตราจารย์จักรภพ วงศ์ละคร
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ
   อาจารย์ ดร.ปรีดา สามงามยา

   อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
 
   อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ ธรรมปัญญา
 
 อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน
   อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช
   นางศรีกุล นันทะชมภู
 
:: บรรณาธิการผู้ช่วย ::

    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
    
นางศรีกุล นันทะชมภู  
    
อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
     อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช

    
นายสุธรรม  อุมาแสงทองกุล
   
นายสมชาย   อารยพิทยา
   
นางสาวนรากร ทิพนี
   
นางอภิณห์พรร ปิยะจันทร์

 
 
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th