วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

ค้นหาวารสาร/บทความ


คลิ๊กที่ชื่อบทความ เพื่อดูรายละเอียด  
ชื่อบทความชื่อผู้แต่งชื่อวารสาร
สุมิตรา นวลมีศรี (Sumitra Nuanmeesri) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์, จิรวิญญ์ ดีเจริญชิตพงศ์ และ ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม (Phetcharawalai Thirawanutpong, Jirawin Deecharoenchitpong and Punpaphatpron Bunprom) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
สมชาย อารยพิทยา (Somchai Arayapitaya) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ (Nutchanun Chinpanthana) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
บุรัสกร อยู่สุข, คงเทพ บุญมี, วรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ และ นิติ วิทยาวิโรจน์ (Burasakorn Yoosooka, Khongthep Boonmee, Waraphan Sarasureeporn and Niti Witthayawiroj) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
ปริญญา เพียรอุตส่าห์ (Prinya Painusa) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
ชเนตตี พิมพ์สวรรค์ (Chanettee Pimsawan) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
สมชาย อารยพิทยา (Somchai Arayapitaya), สุธรรม อุมาแสงทองกุล (Sutham Umasangtongkul), ธัญลักษณ์ อารยพิทยา (Tanyalak Arayapitaya) การประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ผลงานภาคโปสเตอร์ กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ - http://www.conference.mju.ac.th/
สันติพงค์ แสงฮวด, พยุง มีสัตย์ และ สุนันทา สดสี (Santipong Sanghoud, Phayung Meesad and Sunantha Sodsee) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2558
ณลักขณา คิดเหมาะ, พยุง มีสัจ และ สุนันทา สดสี (Nalakkhana Khitmoh, Payung Meesad and Sunantha Sodsee) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2558
อรรถพล จันทร์สมุด (Artaphon Chansamut) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2558
ณัฐพล ธนเชวงสกุล, ปัฐวี จันทร์สว่าง และ ธรรศพงศ์ เศรษฐกิตติเมธี (Nattaphol Thanachawengsakul, Pattavee Jansavang and Thatsapong Settakimetee) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2558
สมชาย อารยพิทยา, สมวงค์ ทิพย์ประจักษ์, ศรินรา ภีระคำ, รัตติกาล ณวิชัย และ ลออศิริ พรหมศร (Somchai Arayapitaya, Somwong Thipprajak, Sarinra Peerakum, Rattikarn Nawichai and La-orsiri Promsorn) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2558
นราธิป บาลลา, ประชา อุดมญาติ และศิริพล แสนบุญส่ง (Narathip Banla, Pracha Udomyad and Siripon Saenboonsong) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2558
พนิดา พุฒเขียว พิมพ์พิมล นนท์เสนา และ ชเนตตี พิมพ์สวรรค์ (Panida Putkiaw, Pimpimon Nonsena and Chanettee Pimsawan) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2558
ณัฐพล ธนเชวงสกุล, ธีระวัฒน์ ย่งกรับ, ศศิธร สุระชาติ (Nattaphol Thanachawengsakul, Theerawat Yongkrab and Sasithon Surachat) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
ณัฐพล ธนเชวงสกุล, ธีระพงษ์ ฤทธิ์มาก, ปรีชา โคตะพัฒน์ (Nattaphol Thanachawengsakul, Terapong Redmak and Preecha Khotaphat) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
ณัฐพล ธนเชวงสกุล, ปราณีต กลั่นบุญ, สรายุต พูลผล (Nattaphol Thanachawengsakul, Praneed Klanboon and Sarayut Phunphon) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์, ดวงกมล โพธิ์นาค (Rattana Leerungnavarat and Duangkamol Phonak) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ (Salyapong Wichaidit) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
กฤตพัฒน์ ลูกฟัก, ภาณุพงษ์ ซุคคาน, และสุวิทย์ ไวยกุล (Krittapat Lookfak, Panupong Sukkhan and Suwit Waiyakun) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
นวรัตน์ เกิดวิธี จิราพร ดวงสุฤทธิ์ และศิริพล แสนบุญส่ง (Nawarat kedwitee Jiraporn Duangsurit and Siripon Saenboonsong) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
ปัณฑ์ชนิต กลีบมาลัย, สุริยกุล พิกุลศรี และสุวนิตย์ รุ่งราตรี (Panchanid Kleepmalai, Suriyakun Pikunsri and Suwanit Rongratree) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
   
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th