วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

ค้นหาวารสาร/บทความ


คลิ๊กที่ชื่อบทความ เพื่อดูรายละเอียด  
1234
ชื่อบทความชื่อผู้แต่งชื่อวารสาร
อภินันท์ จุ่นกรณ์(1*), ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์(1), มงคล รอดจันทร์(2) และศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ(3) (Apinan Junkorn(1*), Paranya Palwisut(1), Mongkol Rodjan(2), and Salyapong Wichaidit(3)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2568
สมศักดิ์ ศักดิ์เศรษฐ์(1), อรอนงค์ คงดำ (1), อรยา ปรีชาพานิช (1*) และ สุดา เธียรมนตรี (1) (Somsak Saksat(1), Onanong Khongdam(1), Oraya Preechapanich(1*) and Suda Thianmontri(1)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2568
รสริน วจนะเสถียร(1), สุพัตรา ศรีสุวรรณ(1*) และ ปรีดา สามงามยา(1) (Rossarin Wajanasatian(1), Supattra Srisuwan(1*) and Preeda Samngamya(1)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2568
อรนุช พันโท(1), สารุ่ง ตันตระกูล(1), รสลิน เพตะกร(1*), ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล(1) และพิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี(1) (Oranuch Pantho(1), Sarung Tantragul(1), Roselin Petagon(1*), Panuwat Suwannakul(1) and Piroon Kaewfoongrungsi(1)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2568
สราวุฒิ ภัทรภูวดล(1), สนิท สิทธิ(2), ภานุวัฒน์ เมฆะ(3) และ พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ(4*) (Sarawut Phattaraphuwadol(1), Snit Sitti(2), Panuwat Mekha(3) and Payungsak Kasemsumran(4*)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2568
ชเนตตี อินทรสิทธิ์(1*), บัณฑิต สุวรรณโท(2), มณีรัตน์ ผลประเสริฐ(3), อิสรา ชื่นตา(4) และ สมร เหล็กกล้า(5) (Chanettee Intarasit(1*), Bundit Suwannato(2), Maneerat Phonprasert(3), Issara Chuenta(4) and Simon Lekkha(5)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2567
ชัยทัศน์ เกียรติยากุล(1), กาญจนา ขัติทะจักร์(2*), กาญจนา ทองบุญนาค(3), เกษรา ปัญญา(4) และศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์(5) (Chaiyathad Kiattiyakul(1), Kanchana Khatthachak(2*), Kanjana Thongboonnak(3), Ketsara Punya(4) and Supakrit Meteebhokpong(5)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2567
จุฬาวลี มณีเลิศ(1), ประธาน คำจินะ(1*), กฤษณา เขียวมั่ง(1), ภัทราพร พรหมคำตัน(1) และพงศกร ฟองตา(1) (Chulawalee Maneelert(1), Prathan Comejina(1*), Kritsana Khiaomang(1), Pataraporn Promkumtan(1) and Phongsathon Fongta(1)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2567
ภานุวัฒน์ เมฆะ(1*) และ ณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ์(2) (Panuwat Mekha(1) and Nutnicha Teeyasuksaet(2)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2567
ธนเดช พามั่งคั่ง(1) และ อารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์(1*) (Thanadach Pamungkang(1) and Areerat Kaewpradid(1*)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2567
สมนึก สินธุปวน(1*), จารุกิตติ์ ธีระสมบูรณ์(1), ชยพล ลาภเปี่ยม(1), ภานุวัฒน์ เมฆะ(1) และ ก่องกาญจน์ ดุลยไชย(1) (Somnuek Sinthupuan(1*), Jarukit Terasomboon(1), Chayaphon Lappiam(1), Panuwat Mekha(1), and Kongkarn Dullayachai(1)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2567
เชาว์วรรธน์ วันทอง(1), บัณฑิตา โพธิ์จักร(1), พงศกรณ์ พุ่มพวง(1), วิศรุต กระเป๋าทอง(1) และนฤมล เทพนวล(1*) (Chaowat wunthong(1), Buntita Phojak(1), Pongsakorn Pumpuang(1), Vissaroot krapaotong(1) and Naruemon Thepnuan(1*)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2567
สมนึก สินธุปวน(1*), อัศวิน วัฒนาประดิษฐชัย(1), ก่องกาญจน์ ดุลยไชย(1) และ พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ(1) (Somnuk Sinthupoun(1*), Assavin Watthanapraditchai(1), Kongkarn Dullayachai(1) and Payungsak Kasemsumran(1)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2567
อลงกต กองมณี(1), ศิลาดล ประคองธนพันธุ์(1), สรสิช ไชยราษฎร์(1), สมนึก สินธุปวน(1*) และ ภานุวัฒน์ เมฆะ(1) (Alongkot Gongmanee(1), Siradol Prakhongtanaphan(1), Sorasit Chairat(1), Somnuek Sinthupoun(1*) and Panuwat Mekha(1)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2567
มงคล รอดจันทร์(1), ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์(2*), อภินันท์ จุ่นกรณ์(2) และศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ(3)(Mongkol Rodjan(1), Paranya Palwisut(2*), Apinan Junkorn(2), and Salyapong Wichaidit (3)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2567
เวคิน หนูนำวงศ์(1*), โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์(1) และ ณิชา ประสงค์จันทร์(1) (Vakin Nunumvong(1*), Kosin Teeparuksapun(1) and Nicha Prasongchan(1)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2567
รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์(*), เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม, พรทิพย์ เหลียวตระกูล และณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี (Rattana Leerungnavarat(*), Peanthip Srisutam, Pornthip Liewtrakul and Nattamol Heebjankri) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2567
เพชรรัช ปะระไทย(1), นฤพร เต็งไตรรัตน์(1*) และ ชัชวาลย์ ชัยชนะ(2) (Phetcharat Parathai(1), Naruephorn Tengtrairat(1*) and Chatchawan Chaichana(2)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2567
รัตนา สุวรรณทิพย์(1*), จรัญ แสนราช(2), สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์(3) และ รสสุคนธ์ สุวรรณกูฏ(4) (Rattana Suwannatip(1*), Charun Sanrach(2), Suwisa Jarutkamolpong(3) and Rossukon Suwanakut(4)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2567
สุภมาศ สุรินทะ(1), วีระศักดิ์ เจริญรัตน์(1) และ กรรณิการ์ กมลรัตน์(1*) (Suphamas Surintha(1), Weerasak Charoenrat(1) and Kannikar Kamolrat(1*)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2567
สมนึก สินธุปวน(1*), บัญญพนต์ ชัยปรีชา(1), ก่องกาญจน์ ดุลยไชย(1) และ สนิท สิทธิ(1) (Somnuek Sinthupoun(1*), Banyapol Chaipricha(1), Kongkarn Dullayachai(1) and Snit Sitti(1)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2567
อับดุลเลาะ บากา(1*), สุลัยมาน เภอโส๊ะ(1), ฟูไดละห์ ดือมอง(1) และอรรถพล อดุลยศาสน์(1) (Abdulloh Baka(1*), Sulaiman Persoh(1), Fudailah Demong(1) and Attapol Adulyasas(1)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2567
เศรษฐาพันธ์ สุกใส* (Settaphun Suksai) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2567
จักรกฤตย์ จันชารา(1*), วัตสาตรี ดิถียนต์(2) และ บุญรัตน์ แผลงศร(3) (Jakkrit Janchara(1*), Watsatree Diteeyont(2) and Boonrat Plangsorn(3)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2567
ธีรภพ แสงศรี* (Theeraphop Saengsri) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2567
กุลยา เจริญมงคลวิไล(1*) และ พิมพ์พิไล วรรณสูตร (Kunlaya Charoenmongkonvilai(1*) and Pimpilai Wannasoot) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2567
ธนวัฒน์ ภิรมย์(1), วริษฐา ชิตเจริญอยู่(1), ภวัตน์ พรมเมือง(2) และ กรชุลี สังข์แก้ว(2*) (Thanawat Phirom(1), Warista Chitjaruenyoo(1), Phawat Phrommueang(2) and Kornchulee Sungkaew(2*)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2567
สมชาย อารยพิทยา(1*) และ นนท์ ปิ่นเงิน(2) (Somchai Arayapitaya(1*) and Non Pinngern (2)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566
ชนัญกาญจน์ แสงประสาน(1*) ศุภมิตร บุญทา(2) และ นาฏลดา เรืองชาญ(2) (Chanankarn Saengprasan(1*), Supamit Boonta(2), and Nadlada Ruangchan(2)) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566
ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์, นวพรรษ จันทร์คำ, นฤมล เทพนวล และ มหาชาติ อินทโชติ (Thidarat Kulnattarawong, Nawaphas Chankham, Naruemon Thepnuan and Mahachart Inthachot) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566
อรรถพล อดุลยศาสน์ อับดุลเลาะ บากา และจีรวุธ มุนินทร์นพมาศ (Attapol Adulyasas, Abdulloh Baka and Jeerawoot Muninnoppamas) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566
วัชราภรณ์ วิถียุทธ์, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล และ สัญชัย พัฒนสิทธิ์ (Watcharaporn Vitheeyut, Sutithep Siripipattanakul and Sunchai Pattanasith) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566
ภานุวัฒน์ เมฆะ* พฤติพงศ์ มุสิกอง ณัฐภาส ผลากอง พาสน์ ปราโมกข์ชน และพยุงศักดิ์ เกษมสำราญ (Panuwat Mekha*, Phoatipong Musikong, Nuttapas Palakong, Part Pramokchon, and Payungsak Kasemsumran) * ผู้นิพนธ์ประสานงาน: ภานุวัฒน์ เมฆะ อีเมล : panutwat_m@mju.ac.th วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566
อนุมาศ แสงสว่าง (Anumas Sangsawang) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566
พรศิริ คำหล้า(1 ) วรากร ปั้นทรัพย์(1) ภูริ จันทิมา(2) และกำธร สารวรรณ(2) (Pornsiri Khumla, Warakorn Pansap, Phoori Chantima and Kamthorn Sarawan) วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566
   
1234
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th