วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University

ค้นหา  | หน้าแรก   
ISSN 3027-7280 (Online)   
 
   
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 
 
 
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

mitij@mju.ac.th