วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รหัสตำแหน่งชื่อ-สกุลที่อยู่โทรศัพท์โทรสารอีเมล์
0001
รองศาสตราจารย์
จักรภพ วงศ์ละคร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
0-5387-3560-8
0-5386-9764
jakrapop@mju.ac.th
0002
รองศาสตราจารย์
ดร.เอกรัฐ บุญเชียง
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
0-5389-2281
0-5389-2281
ekkarat@boonchieng.net
0003
รองศาสตราจารย์
ดร.สาโรช โศภีรักข์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02-9705797
02-9705797
sarochap@yahoo.com
0004
รองศาสตราจารย์
ดร.ณรงค์ สมพงษ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900
081-8445036
02-5797142
narong.so@ku.ac.th
0005
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สนิท สิทธิ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
0-5387-3560-8
0-5386-9764 , 084-3878001
snit@mju.ac.th
0006
ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ / รองศาสตราจารย์
ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
081-026-6688 , 0-5394-3409
0-5389-2281
rattasit.s@cmu.ac.th
0007
รองศาสตราจารย์
ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ จ.กรุงเทพฯ 10800
089-440-2157
02-587-8256
palloppi@gmail.com
0008
รองศาสตราจารย์
ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 2319,2330
054-466-690
thitirath.ch@up.ac.th
0009
อาจารย์
ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
0-5349-8151
0-5349-8141
piyawan_nana@hotmail.com
0010
อาจารย์
ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
0-5387-5400-7 ต่อ 122 , 098-8306449
0-5387-3708
udsai47@yahoo.com
0011
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปรีดา สามงามยา
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2579-1025, 0-2942-8456 , 089 - 4935619
0-2561-3477
pda5edt@gmail.com , fagrpdsy@ku.ac.th
0012
อาจารย์
ดร.สมนึก สินธุปวน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
0-5387-5289
0-5387-5205 / 062-3105283
somnuk@mju.ac.th
0013
อาจารย์ / ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดร.จักรกฤช เตโช
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
088-2672285
jakkrit@gmaejo.mju.ac.th
0014
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาฯ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน
สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
0-5387-3560-8 , 081-8848142
0-5386-9764
part@mju.ac.th , part@gmaejo.mju.ac.th
0015
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
053-87-3895
0-5386-9764
paween_k@mju.ac.th
       
12345678

       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th