วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รหัสตำแหน่งชื่อ-สกุลที่อยู่โทรศัพท์โทรสารอีเมล์
0001
รองศาสตราจารย์
จักรภพ วงศ์ละคร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
0-5387-3560-8
0-5386-9764
jakrapop@mju.ac.th
0002
รองศาสตราจารย์
ดร.เอกรัฐ บุญเชียง
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
0-5389-2281
0-5389-2281
ekkarat@boonchieng.net
0003
รองศาสตราจารย์
ดร.สาโรช โศภีรักข์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02-9705797
02-9705797
sarochap@yahoo.com
0004
รองศาสตราจารย์
ดร.ณรงค์ สมพงษ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900
081-8445036
02-5797142
narong.so@ku.ac.th
0005
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สนิท สิทธิ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
0-5387-3560-8
0-5386-9764
snit@mju.ac.th
       
12345678
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th