วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การพัฒนาชุดฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชน
ชื่อผู้แต่ง สุมิตรา นวลมีศรี (Sumitra Nuanmeesri)
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (Major of Information Technology, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandhat Rajabhat University)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชน โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาที่นำมาพัฒนาเป็นชุดฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำมาพัฒนาเป็นชุดฝึกอบรม แล้วนำมาจัดฝึกอบรมให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนสาลี ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่าผู้เข้าอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเข้าอบรมด้วยชุดฝึกอบรมสูงกว่าก่อนเข้าอบรม การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย 4.46 สรุปได้ว่าชุดฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี
คำสำคัญ ชุดฝึกอบรม สมรรถนะ วิสาหกิจชุมชน เว็บไซต์
ปี พ.ศ. 2558
ปีที่ (Vol.) 1
ฉบับที่ (No.) 1
เดือนที่พิมพ์ มกราคม-มิถุนายน
เลขที่หน้า (Page) 1-13
ISSN -
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R57001_05022558.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th