วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนและนัดหมายกิจกรรมแบบอัตโนมัติผ่านไลน์แอปพลิเคชัน กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ชื่อผู้แต่ง สุภมาศ สุรินทะ(1), วีระศักดิ์ เจริญรัตน์(1) และ กรรณิการ์ กมลรัตน์(1*) (Suphamas Surintha(1), Weerasak Charoenrat(1) and Kannikar Kamolrat(1*))
หน่วยงาน Department of Computer, Faculty of Science and Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University (1) *Corresponding author: kannikar@snru.ac.th
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2567
บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนและนัดหมายกิจกรรมแบบอัตโนมัติผ่านไลน์แอปพลิเคชัน กรณีศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนและนัดหมายกิจกรรมแบบอัตโนมัติผ่านไลน์แอปพลิเคชัน กรณีศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบแจ้งเตือนและนัดหมายแบบกิจกรรมอัตโนมัติผ่านไลน์แอปพลิเคชัน กรณีศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยประยุกต์ที่ใช้หลักการวงจรการพัฒนาระบบ (Software Development Life Cycle : SDLC) ในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนและนัดหมายกิจกรรมแบบอัตโนมัติ ทำการหาประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน และประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน 150 คน ซึ่งใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

         ผลการพัฒนาระบบพบว่า 1) ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถบริหารจัดการ 3 ส่วนหลัก ๆ คือ (1) ผู้ดูแลระบบ (2) สมาชิก และ (3) ผู้ใช้ทั่วไป 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71

คำสำคัญ ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ; กิจกรรมและนัดหมาย; ไลน์แอปพลิเคชัน; สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปี พ.ศ. 2567
ปีที่ (Vol.) 10
ฉบับที่ (No.) 1
เดือนที่พิมพ์ มกราคม - เมษายน
เลขที่หน้า (Page) 138-161
ISSN ISSN 3027-7280 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2024.8
ORCID iD 0009-0005-8868-8755
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R67008.pdf
  
เอกสารอ้างอิง 
  จิรายุส อินทะไชย. (2564). HTML คืออะไร? ทำไมคนเขียนเว็บไซต์ต้องใช้งาน. ค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2565. ค้นจาก https://goterrestrial.com/2021/05/19/what-is-html/
  จีราวุธ วารินทร์. (2565). พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Node.js Express+MongoDB. กรุงเทพฯ: รีไวว่า.
  ถนอม กองใจ และ อริษา ทาทอง. (2565). การพัฒนาระบบแจ้งเตือนกิจกรรมและการนัดหมายอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันไลน์. วารสาร Mahidol R2R e-Journal. 9(2): 32-45.
  นันทพงศ์ โชติกาวินทร์ และคณะ. (2565). การพัฒนาระบบแจ้งเตือนผู้สูงอายุด้วยกล่องจ่ายยาอัตโนมัติ. วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 8(1): 15-30.
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. (2565). คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 10/2565 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565.
  มานพ กองอุ่น. (2560). Angular คืออะไรกัน. ค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2565. ค้นจาก https://programmerthailand.com/tutorial/post/view/208/angular-คืออะไร.
  มายด์พีเอชพี. (2560). CSS คืออะไร ซีเอสเอส คือ ภาษาที่ใช้ในการจัดรูปแบบเอกสาร HTML ให้มีความสวยงาม. ค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2565 ค้นจาก https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/ 2193-css-คืออะไร.html.
  เมทราไบต์ คลาวด์. (2563). ทำความรู้จักกับ MySQL. ค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2565 ค้นจาก https://blog.metrabyte.cloud/ทำความรู้จักกับ-mysql/.
  ไลน์ออฟฟิศแอคเคาท์. (2562). LINE คืออะไร. ค้นเมื่อ 4 ธันวาคม 2565 ค้นจาก https://www.lineofficialaccount.com/what_is_line_account.php.
  สมชาย อารยพิทยา และคณะ. (2564). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้. วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 7(1): 26-42.
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์. (2564). รายงานผลการดำเนินงานโครงการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
  . (2565). รายงานผลการดำเนินงานโครงการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
  สาวิตรี วงษ์นุ่น. (2563.) การประยุกต์รูปแบบการสื่อสาร ICT แจ้งเตือนสารสนเทศด้วยเทคนิค Line Notify API ใช้งานร่วมกับระบบสารสนเทศองค์กรเพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลในสถานการณ์ COVID-19. วารสารวิชาการที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย. 9(3): 178-187.
  เสาวลักษณ์ จันสนิท สุทธิดา เชื้อกุล และ ชเนตตี อินทรสิทธิ์. (2564). แอปพลิเคชันยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 7(1): 1-16.
  Best, J. W., & Kahn, J., V. (2006). Research in Education. 10th ed. Pearson.
  Likert, R. (1967). The Method of Constructing and Attitude Scale. Attitude Theory and Measurement. Fishbeic, Martin, Ed. New York: Wiley & Son.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลับสู่ หน้าจอหลัก
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th