วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับวารสาร
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ขั้นตอนและคำแนะนำการดำเนินงาน
» เว็บวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
» กองบรรณาธิการ
» รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
» กระดานถาม-ตอบ
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลพันธุ์กล้วยไม้ไทย
ชื่อผู้แต่ง สมชาย อารยพิทยา (Somchai Arayapitaya), สุธรรม อุมาแสงทองกุล (Sutham Umasangtongkul), ธัญลักษณ์ อารยพิทยา (Tanyalak Arayapitaya)
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Information Technology Center, Maejo University)
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ผลงานภาคโปสเตอร์ กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ - http://www.conference.mju.ac.th/
บทคัดย่อ ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางอินเทอร์เน็ต และ คลังข้อมูลข่าวสารออนไลน์ต่างๆ มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลจำนวนมากมายได้อย่างง่ายดาย แต่สังเกตได้ว่าข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ มีความยุ่งยากซับซ้อนอย่างมากในการค้นหา, การคัดแยกข้อมูล, การรวมข้อมูล, หรือ การสังเคราะห์ข้อมูล จากแหล่งข้อมูล หลายๆ แหล่งการนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้ประโยชน์จำเป็นต้องมีระบบการรวบรวมข้อมูลที่ดี ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลพันธุ์กล้วยไม้ไทยเป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เพื่อรวบรวม ให้บริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกล้วยไม้ไทยในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบประกอบด้วยโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล และโปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งรูปภาพ ได้ทำการประเมินความพึงพอใจและประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ จากผู้ใช้บริการด้วยวิธีการทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการสารสนเทศนี้ จำนวน 277 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08 SD = 0.56 )และผู้ใช้บริการ จำนวน 53 คน ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 3.84 SD = 0.46 ) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าระบบฐานข้อมูลดิจิทัลพันธุ์กล้วยไม้ไทยสามารถรวบรวมและให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับกล้วยไม้ไทยได้
คำสำคัญ ฐานข้อมูล ระบบสืบค้นสารสนเทศ กล้วยไม้ พันธุ์พืช พืชพื้นเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2558
ปีที่ (Vol.)
ฉบับที่ (No.)
เดือนที่พิมพ์ ธันวาคม
เลขที่หน้า (Page) P:4-3
ISSN -
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/1.Orchid_Journal_MITIJ.pdf
  
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th