วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การลดเวลากระบวนการยืมคืนเล่มปริญญานิพนธ์โดยประยุกต์ใช้กูเกิลแอปพลิเคชัน
ชื่อผู้แต่ง พรศิริ คำหล้า(1 ) วรากร ปั้นทรัพย์(1) ภูริ จันทิมา(2) และกำธร สารวรรณ(2) (Pornsiri Khumla, Warakorn Pansap, Phoori Chantima and Kamthorn Sarawan)
หน่วยงาน (1)สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (2)สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (1)Department of Logistics Engineering and Transportation Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Kalasin University (2)Department of Computer and Automation Engineering, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Kalasin University
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566
บทคัดย่อ

            งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการยืม-คืนเล่มปริญญานิพนธ์ ของสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการยืมคืนเล่มปริญญานิพนธ์ และเพื่อปรับปรุงกระบวนการและลดเวลาการยืม-คืนเล่มปริญญานิพนธ์ โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศด้วยเครื่องมือของกูเกิล ได้แก่ กูเกิลฟอร์ม กูเกิลชีท กูเกิลแอพสคริปต์ และกูเกิลดาต้าสตูดิโอ สำหรับพัฒนาระบบและปรับปรุงการทำงานในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งการจัดเรียงรูปแบบเล่มปริญญานิพนธ์แบบใหม่ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคควบคุมการมองเห็น เพื่อสะดวกในการค้นหาเล่มปริญญานิพนธ์ในแต่ละเล่ม และเทคนิคการศึกษางานมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการที่ออกแบบใหม่ลดขั้นตอนการยืม-คืนจาก 6 ขั้นตอน เหลือ 4 ขั้นตอน และเวลาที่ใช้ในการยืม-คืนก่อนการปรับปรุงเท่ากับ 221.24 วินาที/เล่ม และหลังจากการปรับปรุงลดลงเหลือ 135.85 วินาที/เล่ม ซึ่งสามารถลดเวลาในกระบวนการยืม-คืนลงได้ 85.39 วินาที/เล่ม คิดเป็น 38.60% ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ทำให้การปฏิบัติงานดีกว่ากระบวนการยืม-คืนหนังสือแบบเดิม

คำสำคัญ ระบบยืมคืนออนไลน์, กูเกิลแอปพลิเคชัน, การศึกษางาน, การควบคุมด้วยการมองเห็น
ปี พ.ศ. 2566
ปีที่ (Vol.) 9
ฉบับที่ (No.) 1
เดือนที่พิมพ์ มกราคม - มิถุนายน
เลขที่หน้า (Page) 45-60
ISSN ISSN 2672-9008 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2023.4
ORCID_ID 0009-0003-0223-2198
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R66004.pdf
  
เอกสารอ้างอิง 
  กำธร สารวรรณ และคณะ. (2564). การพัฒนาระบบสำหรับลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. วารสารวิชาการปทุมวัน, 11(30), 16-31.
  เจนจิรา ภาผิวดี และอรรถกร เก่งพล. (2563). การพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลสำหรับบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์: กรณีศึกษาบริษัทในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 30(3), 432-442.
  จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา. (2557). การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตกางเกงเวสในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป กรณีศึกษาบริษัท นอร์ธเทิร์น แอทไทร์จำกัด. วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง, 7(1), 14-25.
  ณัฐวรรณ สมรรคจันทร์ และคณะ. (2563). การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท XXX จำกัด. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 15(54), 35-41.
  ณัฐวรรณ สมรรคจันทร์ และณปาล อุทยารัตน์. (2565). การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังอะไหล่ชิ้นส่วน กรณีศึกษา บริษัท XYZ จำกัด. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 17(60), 1-8.
  ธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ. (2564). การคำนวณหาค่าเวลามาตรฐานการทำงานของพนักงาน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมโรงแรม. วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, 7(1), 14.
  พรศิริ คำหล้า และคณะ. (2564). การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเตาถ่าน กรณีศึกษา : โรงเตาในจังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ, 14(3), 1-9.
  พรศิริ คำหล้า และคณะ. (2564). การศึกษาเวลามาตรฐานในกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ด้วยการจับเวลาโดยตรง. วารสารวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 6(2), 41-51.
  รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม. (2562). การศึกษางานอุตสาหกรรม. Top Publishing.
  วิชญา จันทนา และวัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ. (2563). การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเซรามิค: กรณีศึกษาโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 37(2), 58-83.
  สมเกียรติ อับดุลเลาะ และอรรถกร เก่งพล. (2559). การพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเพื่อลดเวลาการสืบค้นข้อมูลของเครื่องจักร กรณีศึกษา บริษัทผลิตเครื่องจักรอัดขึ้นรูปโลหะแผ่น. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 26(1), 75-84.
  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง. (2559). ประวัติสาขาวิชา. สืบค้นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2564. จาก http://le.eng.ksu.ac.th/
  อรรถพล จันทร์สมุด. (2564). Google Forms เพื่อการจองห้อง กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 7(2), 24-34.
  อรรถพล จันทร์สมุด. (2564). การประยุกต์ Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 7(2), 12-23.
  เอกลักษณ์ สงแทน และคณะ. (2564). การพัฒนาระบบติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณโดยกูเกิลชีต. Mahidol R2R e-Journal, 8(2), 135-146.
  Akcil, U., Uzunboylu, H., & Kinik, E. (2021). Integration of Technology to Learning-Teaching Processes and Google Workspace Tools: A Literature Review. Sustainability, 13(9), 5018.
  Ferreira, J. (2014). Google Apps Script: Web Application Development Essentials. " O*Reilly Media, Inc.".
  Petrovi?, N., Roblek, V., Radenkovi?, M., & Nejkovi?, V. (2020). Approach to Rapid Development of Data-Driven Applications for Smart Cities using AppSheet and Apps Script. AIIT 2020 International conference on Applied Internet and Information Technologies.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th