วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
ระบบค้นหาผลิตภัณฑ์ฮาลาลด้วยวิธีการประมวลผลภาพ
ชื่อผู้แต่ง อรรถพล อดุลยศาสน์ อับดุลเลาะ บากา และจีรวุธ มุนินทร์นพมาศ (Attapol Adulyasas, Abdulloh Baka and Jeerawoot Muninnoppamas)
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Faculty of Science Technology and Agriculture, Yala Rajabhat University, Yala)
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566
บทคัดย่อ

                ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดพบว่ามีการใช้ตราฮาลาลอย่างไม่ถูกต้องอยู่บ่อยครั้งและสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้บริโภค ดังนั้นระบบตรวจสอบสถานะฮาลาล จึงมีความจำเป็นต่อผู้บริโภคที่จะสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีความถูกต้องผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ระบบตรวจสอบสถานะฮาลาลได้ถูกพัฒนาขึ้นให้รองรับการสืบค้นด้วยการประมวลผลภาพของผลิตภัณฑ์ การสืบค้นด้วยบาร์โค้ด และการสืบค้นด้วยคำค้น ประสิทธิภาพในการสืบค้นของระบบถูกประเมินในสองกรณีคือ ความเร็ว และความถูกต้องของผลการสืบค้น โดยผลการประเมินด้านความเร็วการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีจำนวนข้อมูล 1,000 ระเบียน พบว่าวิธีสืบค้นด้วยวิธีสแกนบาร์โค้ดมีความเร็วสูงสุด ตามด้วยการสืบค้นด้วยคำค้น และการสืบค้นด้วยภาพ ซึ่งมีความเร็ว 3.37 มิลลิวินาที 67 มิลลิวินาที และ 3,576 มิลลิวินาที ตามลำดับ นอกจากนี้ความถูกต้องของข้อมูลพบว่าวิธีการสืบค้นด้วยการประมวลผลภาพมีความถูกต้องมากที่สุดร้อยละ 98.5 ตามด้วยการสืบค้นด้วยคำค้นมีความถูกต้องร้อยละ 97.8 และสืบค้นด้วยบาร์โค้ดมีความถูกต้องร้อยละ 95.3

คำสำคัญ มาตรฐานฮาลาล, ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์, บาร์โค้ด, ประมวลผลภาพ, ค้นหาภาพ
ปี พ.ศ. 2566
ปีที่ (Vol.) 9
ฉบับที่ (No.) 2
เดือนที่พิมพ์ กรกฎาคม - ธันวาคม
เลขที่หน้า (Page) 34-46
ISSN ISSN 3027-7280 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2023.8
ORCID_ID 0000-0003-1455-7857
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R66012.pdf
  
เอกสารอ้างอิง 
  A.Jakubovic, & J.Velagic. (2018). Image Feature Matching and Object Detection Using Brute-Force Matchers. International Symposium ELMAR. Croatia: IEEE.
  A.R.Chayapathi, G.S.Gumar, M.S.Be, J.Thriveni, & K.R.Venugopal. (2021). Survey and Comparison of String Matching Algorithms. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(12), 1471-1491.
  BillionBees. (2020). Halal E-Codes. France, Paris.
  Dynamsoft. (2021, 8 23). Barcode Scanning Accuracy Benchmark and Comparison. Tips and Tricks. Retrieved 1 2022, from https://www.dynamsoft.com/blog/insights/barcode-scanning-accuracy-benchmark-and-comparison/
  Insanyya Apps. (2021). My Halal Scanner. USA, California.
  J.Cheng, C.Leng, J.Wu, H.Cui, & H.Lu. (2014). Fast and Accurate Image Matching with Cascade Hashing for 3D Reconstruction. USA: IEEE.
  Statista. (2022). Forecast market revenue of halal food worldwide from 2018 to 2027. Retrieved 2022, from statista: www.statista.com
  The Central Islamic of Thailand. (2022, 8). Committee Central News. Retrieved 8 2022, from The Central Islamic of Thailand: www.cicot.or.th/en/news/lists/1/3/Committee-Central-News
  Ummah Labs & Co. (2020). Scan Halal. Retrieved October 2021, from https://apps.apple.com/us/developer/ummah-labs-co/id589534188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th