วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือบ้านดงอีด่อย ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ชื่อผู้แต่ง ชนัญกาญจน์ แสงประสาน(1*) ศุภมิตร บุญทา(2) และ นาฏลดา เรืองชาญ(2) (Chanankarn Saengprasan(1*), Supamit Boonta(2), and Nadlada Ruangchan(2))
หน่วยงาน (1)หลักสูตรวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (2)หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (1)Data Science Program, Faculty of Science and Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University (2)Business Computer Program, Faculty of Management Science, Sakon Nakhon Rajabhat University *Corresponding author: chanankarn@snru.ac.th
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566
บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2) พัฒนารูปแบบและถ่ายทอดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือบ้านดงอีด่อยให้กับกลุ่มผ้าทอมือบ้านดงอีด่อย จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิกกลุ่มอาชีพผ้าทอมือบ้านดงอีด่อย จำนวน 50 คน ซึ่งเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มและแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 

                 1) ปัจจุบันช่องทางการจัดจำหน่ายของผ้าทอมือ คือ การออกร้านที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ โดยภาพรวมสมาชิกมีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อธุรกิจในระดับน้อยที่สุด และมีความต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด

                2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือบ้านดงอีด่อย คือ เพจเฟซบุ๊ก อย่างไรก็ตามควรพัฒนาความรู้การใช้ฟังก์ชันเครื่องมือในเพจเฟซบุ๊กต่อไป เพื่อให้ช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยเพจเฟซบุ๊ก สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ ผ้าทอมือ, ช่องทางการจัดจำหน่าย, เพจเฟซบุ๊ก, เทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2566
ปีที่ (Vol.) 9
ฉบับที่ (No.) 2
เดือนที่พิมพ์ กรกฎาคม - ธันวาคม
เลขที่หน้า (Page) 66-82
ISSN ISSN 3027-7280 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2023.10
ORCID_ID 0009-0001-7635-6463
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R66015.pdf
  
เอกสารอ้างอิง 
  แก้วมณี อุทิรัมย์, สายฝน อุไรและอุดมพงศ์ เกศศรีพงษ์ศา. (2562). รูปแบบช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก บ้านขุมดิน ตำบลนํ้าใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 11(2) : 19-34.
  ระชานนท์ ทวีผล และณัฐพล เขียวงาม (2563) การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดแบบแรงดึงดูดเพื่อการดำเนินธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรมของกลุ่มผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี.
  รัฐพล สังคะสุข, กัลยา นาคลังกา, วิริยาภรณ์ เอกผล และวรพรรณ สุรัสวดี. (2560). การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 12(1) : 38-49.
  ฤทธิ์เดชา ตาบุญใจ, ปะราสี เอนก และจินดาภา ศรีสําราญ. (2561). กลยุทธ์?ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค: กรณีศึกษาการขายเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผ่านทางเฟซบุ๊ค. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพมหานคร.
  สายสุนีย์ จับโจร และสุดาใจ โล่ห์วนิชชัย. (2562). การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 14(1): 39-50.
  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2560). ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560. สืบค้นจาก https://www.etda.or.th/content/thailand-internet-user-profile-2017.html เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
  Dolega, L., Rowe, F. & Branagan, E. (2021). Going digital? The impact of social media marketing on retail website traffic, orders and sales. Journal of Retailing and Consumer Services, 60 (2021) 102501. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102501
  Graesch, J.P., Hensel-B?rner, S. and Henseler, J. (2021). Information technology and marketing: an important partnership for decades. Industrial Management & Data Systems, 121(1), pp. 123-157.
  Kotler, P., & Armstrog, G. (2015). Principle of Marketing. 16th ed. England, UK: Pearson Education.
  Mane, J. (2020). A study on online marketing and its impact. International Research Journal of Marketing & Economics, 7(2), 147-153.
  Stanley, C. N. & Ifekanandu C. C. (2021). An Analysis of the Effect of Online Marketing on Real Estate Disposal in Nigerian Property Market. International Journal of Scientific Research and Engineering Development, 4(5), 268-273.
  Yasmin, A., Tasneem, S., & Fatema, K. (2015). Effectiveness of Digital Marketing in the Challenging Age: An Empirical Study. International Journal of Management Science and Business Administration, 5(1), 69-80.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th