วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจรักษาความปลอดภัย : กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนสามัญมาเนื่องจำกัด
ชื่อผู้แต่ง ธีรภพ แสงศรี* (Theeraphop Saengsri)
หน่วยงาน หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Bachelor of Business Administration Program in Business Information System, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology) *Corresponding author: tees@rmutl.ac.th
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2567
บทคัดย่อ

              ห้างหุ้นส่วนสามัญมาเนื่องจำกัดให้บริการด้านการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยและแม่บ้านให้กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในปัจจุบันการทำงานภายในองค์กรยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเอกสารสำคัญที่เป็นระบบ และยังไม่มีระบบสารสนเทศที่สามารถนำเสนอต่อผู้บริหารได้อย่างทันท่วงทีเพื่อเป็นการกำหนดแผนงานในอนาคต

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจรักษาความปลอดภัย กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนสามัญมาเนื่องจำกัด 2) ประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบสารสนเทศ และ 3) ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบตามแบบจำลองแทม (Technology Acceptance Model : TAM) ระบบที่พัฒนาเขียนโปรแกรมด้วยภาษาพีเอชพี (PHP) ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลพีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) และฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) การดำเนินการวิจัยใช้หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศตามวงจรการพัฒนาระบบ (Software Development Life Cycle : SDLC) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือ 1) แบบประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบสารสนเทศจำนวน 3 คน และ 2) แบบประเมินการยอมรับเทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ภายในห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวนทั้งหมด 10 คน

             ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจรักษาความปลอดภัย : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนสามัญมาเนื่องจำกัดสามารถบริหารจัดการข้อมูลภายในที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการแก่ลูกค้า เช่น ข้อมูลของพนักงานรักษาความปลอดภัย ข้อมูลของแม่บ้านทำความสะอาด ใบเสนอราคา ใบจัดซื้อจัดจ้าง ใบเสร็จ 2) ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบสารสนเทศของระบบพบว่า ระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับ มากที่สุด (= 4.69, S.D. = 0.46) และ 3) ผลการประเมินการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบพบว่า ผู้ใช้งานมีการยอมรับเทคโนโลยีอยูในระดับ มาก (= 4.27, S.D. = 0.44)

คำสำคัญ การพัฒนาระบบสารสนเทศ, ธุรกิจรักษาความปลอดภัย, การประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศ, การประเมินการยอมรับเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2567
ปีที่ (Vol.) 10
ฉบับที่ (No.) 1
เดือนที่พิมพ์ มกราคม - เมษายน
เลขที่หน้า (Page) 36-54
ISSN ISSN 3027-7280 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2024.3
ORCID_ID 0009-0005-7384-4495
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R67003.pdf
  
เอกสารอ้างอิง 
  เกวลี เฉิดดิลก. (2563). การพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานสารบรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง 2(3): 53-66.
  เดชพงษ์ อุ่นชาติ. (2556). การพัฒนาเว็บไซต์จัดหางาน. (วิทยานิพนธ์ปริญญา วท.ม.). มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
  นูรุลฮุสนา อับดุลลาฏีฟ. (2565). เว็บตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการสั่งตัดออนไลน์จากศูนย์รวมร้านค้าผลิตชุดเครื่องแต่งกายมุสลิม ในการส่งเสริมการตลาดเพื่อการผลิตชุดเครื่องแต่งกายมุสลิมของวิสาหกิจชุมชนมัรกัสในจังหวัดยะลาสำหรับเจาะตลาดอาเซียนและตะวันออกกลาง. วารสารวิชาการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 8(1): 31-43.
  พลเอกสาธิต สุวรรณประกร , สมยศ อวเกียรติ. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย. วารสารเกษมบัณฑิต 17(1): 56 - 72.
  วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์. (2565). การบริหารงานเอกสารในยุคดิจิทัล. ค้นเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ค้นจาก https://www.skilllane.com/courses/Organizational-Document-Management.
  ศักดา ปินตาวงค์. (2563). การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยผ่านเว็บแอปพลิเคชันของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 6(2): 55-70.
  อัสนียา ชุมนุมศิริวัฒน์. (2557). พึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด). กรุงเทพมหานคร: คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
  Bharat Bhushan Agarwal, Sumit Prakash Tayal. (2009). Software Engineering. 2nd ed. New Delhi: Laxmi Publications.
  Chuttur M.Y. (2009). Overview of the Technology Acceptance Model: Origins, Developments and Future Directions. Indiana University, USA. Sprouts: Working Papers on Information Systems.
  Michele E. Davis, Jon A. Phillips. (2007). Learning PHP & MySQL. 2nd ed. California: O*Reilly Media, Inc.
  Natpak Masamran. (2006). The Development of Ethical and Moral Business Operation Model in Heavily Competitive Situation: A Case Study of Security Service Industry. (Ph.D. Dissertation). Rajpat Suandusit University.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th