วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» ฉบับปัจจุบัน
» ฉบับย้อนหลัง
» ค้นหาวารสาร/บทความ
» ลงทะเบียน (OJS/PKP)
 

                               :: รายละเอียดบทความ ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
ชื่อบทความ
การแบ่งส่วนภาพปลานิลสองขั้นตอนโดยใช้การเรียนรู้อย่างลึกด้วยเครือข่ายคอนโวลูชันพีระมิดเชิงพื้นที่
ชื่อผู้แต่ง เพชรรัช ปะระไทย(1), นฤพร เต็งไตรรัตน์(1*) และ ชัชวาลย์ ชัยชนะ(2) (Phetcharat Parathai(1), Naruephorn Tengtrairat(1*) and Chatchawan Chaichana(2))
หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยพายัพ(1) และ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(2) (School of Software Engineering, Payap University(1) and Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University(2) *Corresponding author: naruephorn_t@payap.ac.th
ชื่อวารสาร วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2567
บทคัดย่อ

           ปลานิลเป็นปลาที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย งานวิจัยนี้เสนอ วิธีการการสร้างแบบจำลอง Tilapia Image Segmentation ด้วยวิธีการเรียนรู้อย่างลึกด้วยเครือข่ายคอนโวลูชันพีระมิดเชิงพื้นที่โดยใช้ YOLOv8 เพื่อระบุพิกเซลของปลานิลที่ว่ายอยู่ในน้ำขุ่น โดยสร้างชุดรูปภาพปลานิลในน้ำจากกล้องบันทึกภาพใต้น้ำ กระบวนการฝึกฝน Tilapia Image Segmentation แบบ Supervised Deep Transferred Learning  การวิเคราะห์โครงสร้างแบบจำลอง YOLOv8 และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแบ่งส่วนภาพปลานิลระหว่างแบบจำลองจากวิธี YOLOv8 และวิธี Mask R-CNN จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า แบบจำลองแบ่งกลุ่มพิกเซลปลานิลของวิธี YOLOv8 มีความแม่นยำในการแบ่งส่วนภาพปลานิลในหลากหลายมุมมอง ได้ดีกว่าแบบจำลองที่สร้างด้วยวิธี Mask R-CNN ถึงร้อยละ 6 ของค่าเฉลี่ยความแม่นยำ วิธี YOLOv8  ใช้จำนวนชุดคำสั่งในการฝึกฝนเรียนรู้ของแบบจำลองน้อยกว่าวิธี Mask R-CNN ถึงร้อยละ 54.6 และมีค่าพื้นที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under the Curve: AUC) ที่ระดับ 0.988 นอกจากนี้วิธี YOLOv8 สามารถแบ่งพิกเซลของปลานิลจากรูปภาพที่มีความขุ่นของน้ำและความไม่ชัดเจนของตัวปลาได้ โดยไม่มีกระบวนการรปรับปรุงคุณภาพของรูปภาพ

คำสำคัญ การแบ่งส่วนภาพ, การเรียนรู้เชิงลึก YOLO, การเรียนรู้ของเครื่อง, วิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2567
ปีที่ (Vol.) 10
ฉบับที่ (No.) 2
เดือนที่พิมพ์ พฤษภาคม - สิงหาคม
เลขที่หน้า (Page) 14-31
ISSN ISSN 3027-7280 (Online)
DOI 10.14456/mitij.2024.10
ORCID_ID 0000-0002-4712-9923
ไฟล์บทความ https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R67022.pdf
  
เอกสารอ้างอิง 
  กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง. (2565). ประมาณการผลผลิตและมูลค่าสัตว์น้ำจากการประมงของประเทศไทย พ.ศ. 2565 - 2568. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20230322114403_1_file.pdf
  Cheng, R., Zhang, C., Xu, Q., Liu, G., Song, Y., Yuan, X., & Sun, J. (2020). Underwater Fish Body Length Estimation Based on Binocular Image Processing. Information, 11, 476. doi: 10.3390/info11100476
  Elfwing, S., Uchibe, E., & Doya, K. (2018). Sigmoid-weighted linear units for neural network function approximation in reinforcement learning. Neural Networks, 107, 3-11.
  Hong Khai, T.; Abdullah, S.N.H.S.; Hasan, M.K.; Tarmizi, A. Underwater Fish Detection and Counting Using Mask Regional Convolutional Neural Network. Water 2022, 14, 222.
  Huang, A., Jiang, L., Zhang, J., & Wang, Q. (2022). Attention-VGG16-UNet: a novel deep learning approach for automatic segmentation of the median nerve in ultrasound images. Quantitative Imaging In Medicine And Surgery, 12(6), 3138-3150.
  Li, J., Chen, L., Shen, J., Xiao, X., Liu, X., Sun, X., Wang, X., & Li, D. (2023). Improved neural network with spatial pyramid pooling and online datasets preprocessing for underwater target detection based on side scan sonar imagery. Remote Sensing, 15(2), 440.
  Lin, T.-Y., Goyal, P., Girshick, R., He, K., & Doll?r, P. (2017). Focal Loss for Dense Object Detection. In 2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) (pp. 2999-3007). Venice, Italy: IEEE. https://doi.org/10.1109/ICCV.2017.324.
  Loffe, S., & Szegedy, C. (2015). Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift. Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning (pp. 37:448-456). Available from https://proceedings.mlr.press/v37/ioffe15.html.
  Tengtrairat, N.; Woo, W.L.; Parathai, P.; Rinchumphu, D.; Chaichana, C. Non-Intrusive Fish Weight Estimation in Turbid Water Using Deep Learning and Regression Models. Sensors 2022, 22, 5161.
  Wageeh, Y., Mohamed, H.ED., Fadl, A., El-Sayed, H.M., & El-Mahdy, M. (2021). YOLO fish detection with Euclidean tracking in fish farms. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 12, 5-12.
  Ultralytics. (2023). Brief summary of YOLOv8 model structure. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://github.com/ultralytics/ultralytics/issues/189.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลับสู่ เมนูค้นหา
       
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  mitij@mju.ac.th